Wat doen we?

De missie van de Serviceorganisatie is het mogelijk maken van sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Om die missie te kunnen vervullen geven de 17 gemeenten de Serviceorganisatie een aantal taken.

Taken

Mandaat
Mandaat wil zeggen dat de Serviceorganisatie namens de gemeente een taak uitvoert. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de taak blijft liggen bij de 17 gemeenten. De Serviceorganisatie voert de volgende taken uit in mandaat:

Delegatie
Delegatie betekent het overdragen van een bevoegdheid door een orgaan aan een ander orgaan dat deze bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen. Niet alleen de bevoegdheid, maar ook de verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd. Een aantal taken die vallen onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college van B&W worden gedelegeerd naar de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De Serviceorganisatie voert deze taken uit.

Omdat het hier gaat om voorzieningen die volledig op regionaal niveau worden georganiseerd, dragen de gemeenten de bevoegdheden en budgetten hiervoor over aan de Serviceorganisatie. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van de inhoud en kwaliteit van beleid rond gedelegeerde taken ligt bij de Serviceorganisatie.

Rollen

Het uitvoeren van de taken van de Serviceorganisatie gebeurt in vijf rollen:

Rol 1. Inkoopmanagement
De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor het inkopen van zorg en de bekostiging van de uitvoering ervan. Ze sluit de contracten met de zorgaanbieders, de jeugdteams, de gecertificeerde instellingen, het DAN, het AMHK en de Crisisdienst. Voor meer informatie over het inkoopproces klikt u hier.

Rol 2. Contractmanagement
De Serviceorganisatie zorgt dat afspraken die gemaakt zijn met zorgaanbieders en jeugdteams worden nagekomen binnen de afgesproken financiële kaders en kwaliteitseisen. Voor 2015 wordt hiervoor aangesloten bij de bestaande kwaliteitseisen.

Rol 3. Budgetbeheersing en risicomanagement
De Serviceorganisatie monitort dat uitgaven passen binnen de afgesproken kaders en signaleert waar risicovolle afwijkingen worden waargenomen. Ze gaat verplichtingen aan voor Zorg in natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast zorgt ze dat betalingen worden gedaan, dat beschikkingen worden afgegeven en dat klachten, bezwaar en beroep worden afgehandeld namens de 17 gemeenten.

Rol 4. Monitoring en informatievoorziening
De Serviceorganisatie organiseert de informatievoorziening en de inrichting en bewaking van de informatiehuishouding. Ze draagt zorg voor het leveren van informatie aan betrokken partijen, het monitoren van de verschillende doelen en legt op basis hiervan verantwoording af aan gemeenten. Daarvoor maakt ze met de ketenpartners afspraken over gebruik van eenduidige ICT voor de gehele keten.

Rol 5. Accountmanagement en beleid
De Serviceorganisatie adviseert, monitort en verantwoordt aan gemeenten. Ze draagt bij aan soepele en effectieve samenwerking in de driehoek tussen gemeente, Serviceorganisatie en het jeugdteam of sociaal wijkteam. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren van de beleidsfunctie en de inhoud van beleid rond gedelegeerde taken. 

Nieuws

Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde J&O zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie. Lees meer

Verhuizing Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid 19 oktober a.s.

Op 19 oktober a.s. verhuist de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar het pand van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Mogelijk zijn wij op deze datum telefonisch wat lastiger bereikbaar. Ons algemene e-mailadres contact@jeugdzhz.nl blijft gehandhaafd.

Ons nieuwe adres vanaf 19 oktober 2018:
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht

Ons postbusadres wijzigt in:
Postbus 166
3300 AD Dordrecht


Sinds 1 oktober 2018 werkt de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ met een keuzemenu voor de beller. Voor vragen over beschikkingen, verzoek om toewijzingen, declaraties of PGB kunt u kiezen voor optie 1, u wordt doorverbonden met de afdeling cliëntadministratie. Voor overige vragen kunt u kiezen voor optie 2 om doorverbonden te worden met het projectsecretariaat. Lees meer

Gemeenten