Wat doen we?

De missie van de Serviceorganisatie is het mogelijk maken van sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Om die missie te kunnen vervullen geven de 17 gemeenten de Serviceorganisatie een aantal taken.

Taken

Mandaat
Mandaat wil zeggen dat de Serviceorganisatie namens de gemeente een taak uitvoert. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de taak blijft liggen bij de 17 gemeenten. De Serviceorganisatie voert de volgende taken uit in mandaat:

Delegatie
Delegatie betekent het overdragen van een bevoegdheid door een orgaan aan een ander orgaan dat deze bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid gaat uitoefenen. Niet alleen de bevoegdheid, maar ook de verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd. Een aantal taken die vallen onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college van B&W worden gedelegeerd naar de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De Serviceorganisatie voert deze taken uit.

Omdat het hier gaat om voorzieningen die volledig op regionaal niveau worden georganiseerd, dragen de gemeenten de bevoegdheden en budgetten hiervoor over aan de Serviceorganisatie. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van de inhoud en kwaliteit van beleid rond gedelegeerde taken ligt bij de Serviceorganisatie.

Rollen

Het uitvoeren van de taken van de Serviceorganisatie gebeurt in vijf rollen:

Rol 1. Inkoopmanagement
De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor het inkopen van zorg en de bekostiging van de uitvoering ervan. Ze sluit de contracten met de zorgaanbieders, de jeugdteams, de gecertificeerde instellingen, het DAN, het AMHK en de Crisisdienst. Voor meer informatie over het inkoopproces klikt u hier.

Rol 2. Contractmanagement
De Serviceorganisatie zorgt dat afspraken die gemaakt zijn met zorgaanbieders en jeugdteams worden nagekomen binnen de afgesproken financiële kaders en kwaliteitseisen. Voor 2015 wordt hiervoor aangesloten bij de bestaande kwaliteitseisen.

Rol 3. Budgetbeheersing en risicomanagement
De Serviceorganisatie monitort dat uitgaven passen binnen de afgesproken kaders en signaleert waar risicovolle afwijkingen worden waargenomen. Ze gaat verplichtingen aan voor Zorg in natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast zorgt ze dat betalingen worden gedaan, dat beschikkingen worden afgegeven en dat klachten, bezwaar en beroep worden afgehandeld namens de 17 gemeenten.

Rol 4. Monitoring en informatievoorziening
De Serviceorganisatie organiseert de informatievoorziening en de inrichting en bewaking van de informatiehuishouding. Ze draagt zorg voor het leveren van informatie aan betrokken partijen, het monitoren van de verschillende doelen en legt op basis hiervan verantwoording af aan gemeenten. Daarvoor maakt ze met de ketenpartners afspraken over gebruik van eenduidige ICT voor de gehele keten.

Rol 5. Accountmanagement en beleid
De Serviceorganisatie adviseert, monitort en verantwoordt aan gemeenten. Ze draagt bij aan soepele en effectieve samenwerking in de driehoek tussen gemeente, Serviceorganisatie en het jeugdteam of sociaal wijkteam. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren van de beleidsfunctie en de inhoud van beleid rond gedelegeerde taken. 

Nieuws

Inschrijving 6e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix. Voor aanvullende informatie, zie de eerdere nieuwsberichten op https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html. De inschrijving voor deze 6e ronde sluit op 1 maart 2019. Lees meer

Wijzigingen per 1 april 2019

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 april 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie. Lees meer

Gemeenten