Over ons

Wie zijn we
Wij zijn als Serviceorganisatie opgericht omdat gemeenten vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk zijn voor het organiseren en betalen van jeugdhulp. De 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid werken samen op het gebied van de jeugdhulp.

Wij zijn een kleine regieorganisatie en dragen namens de 10 gemeenten zorg voor:

 • het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt
 • contractmanagement
 • informatievoorziening en accountmanagement
De volgende 10 samenwerkende gemeenten van Zuid-Holland Zuid zijn onze opdrachtgevers:
 • Alblasserdam
 • Dordrecht
 • Gorinchem
 • Hardinxveld-Giessendam
 • Hendrik-Ido-Ambacht
 • Hoeksche Waard
 • Molenlanden
 • Papendrecht
 • Sliedrecht
 • Zwijndrecht
Klachten, bezwaar en beroep

Heeft u klachten over de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ?

Het kan zijn dat u een klacht heeft over (het contact met) de Serviceorganisatie. Een klacht over de Serviceorganisatie kunt u schriftelijk indienen en richten aan: het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. de Serviceorganisatie Jeugd, Postbus 166, 3300 AD Dordrecht.

De procedure hoe we klachten afhandelen, staan in de klachtenverordening Regio Zuid-Holland Zuid. Deze vindt u hier.

Heeft u klachten over de jeugdhulp?

Mocht u klachten hebben over de uitvoering van de jeugdhulp, dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtencommissie van uw jeugdhulpaanbieder.
Als u er samen met de jeugdhulpaanbieder niet uitkomt kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via telefoonnummer 088-555 1000 of per mail via info@akj.nl. Meer informatie over de werkwijze van het AKJ kunt u lezen op www.akj.nl.

Hoe maak ik bezwaar tegen het besluit?

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met het besluit over jeugdhulp. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar uw gemeente. Een bezwaarschrift is een brief (geen e-mail) waarin u duidelijk vermeldt dat u bezwaar maakt tegen een besluit en waarin u aangeeft wat uw bezwaren zijn. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken na dagtekening van de beschikking.

In het bezwaarschrift noteert u:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van uw bezwaar tegen het genomen besluit;
 • uw emailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw handtekening.

Met uw bezwaarschrift stuurt u een kopie van besluit over de jeugdhulp mee waartegen u bezwaar maakt. Als iemand namens u een bezwaar indient, dan moet u een machtiging meesturen. U machtigt de indiener om u te vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure.

Adressering van het bezwaar

Het bezwaarschrift stuurt u aan de gemeente die in het besluit wordt genoemd.
De adressering van het bezwaarschrift is als volgt:
Het college van burgemeester en wethouders gemeente XXX *)
P/a Bezwaarschriftencommissie Jeugdwet
Postbus 166
3300 AD Dordrecht

*) Bij de XXX vult u de betreffende gemeentenaam in.

Ontvangst van het bezwaar

Na binnenkomst van uw bezwaar wordt eerst getoetst of het bezwaar in behandeling wordt genomen. Uw bezwaar moet:

 • binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van uw beschikking zijn ontvangen,
 • het moet zijn ondertekend en
 • alle stukken moeten zijn toegestuurd.

Voldoet uw ingediende bezwaar aan deze voorwaarden dan wordt het bezwaar in behandeling genomen.

Behandeling van het bezwaarschrift

Het college van burgemeester en wethouders wordt inhoudelijk geadviseerd over uw bezwaarschrift door de Bezwaarschriftencommissie Jeugd ZHZ, zij worden ondersteund door een jurist van het Juridisch Kenniscentrum. De jurist van het Juridisch Kenniscentrum is de behandelaar van uw bezwaarschrift. Hij/zij neemt binnen een aantal dagen contact met u op. De ontvangst van uw bezwaarschrift wordt bevestigd en de behandeling van uw bezwaarschrift wordt doorgenomen.
Met u wordt het volgende doorgenomen:

 • Of het bezwaarschrift ontvankelijk is en op tijd;
 • Het zo nodig opvragen van aanvullende informatie;
 • Indien mogelijk ook een conceptdatum voor de hoorzitting af te spreken.

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging met uitleg over het verloop van de behandeling van uw bezwaar. In de ontvangstbevestiging wordt in ieder geval het volgende aangegeven:

 • Wie het bezwaarschrift behandelt;
 • De contactgegevens van behandelaar;
 • Of er gebreken zijn aan het bezwaarschrift en wat u moet doen om deze gebreken te herstellen.

Het streven is om uw bezwaarschrift binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaar af te handelen. Soms duurt het langer. Dit hangt onder andere af van:

 • het soort bezwaar;
 • of de stukken volledig zijn;
 • het tijdstip van de hoorzitting.

In de ontvangstbevestiging staat de uiterste datum waarop de gemeente een besluit moet nemen. Behalve de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie is er geen uitwisseling over (het verloop van) uw bezwaar. De uitkomst wordt met u gedeeld in een beslissing op bezwaar dat u schriftelijk ontvangt van de gemeente waar u uw bezwaar heeft ingediend.

Hoorzitting         

Indien u heeft aangegeven gehoord te willen worden door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Jeugd ZHZ, dan wordt u drie weken voor de hoorzitting schriftelijk uitgenodigd.
Bij de uitnodiging zit:

 • Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt;
 • Uw bezwaarschrift;
 • Het actieplan waarop het besluit is gebaseerd;
 • Het verweerschrift (indien nodig kan deze nog tot 2 weken van te voren worden nagezonden);
 • De verordening jeugdhulp, de nadere regels en de beleidsregels;
 • Eventueel aanvullende informatie

U heeft de mogelijkheid om nog tot één week voor de hoorzitting aanvullende informatie aan te leveren. Bij de hoorzitting zijn de commissieleden aanwezig bestaande uit de voorzitter en twee leden, een vertegenwoordiging van de Stichting Jeugdteams en een vertegenwoordiging van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Bezwaar afgewezen

Dan blijft het besluit waartegen u bezwaar maakte geldig. Als u het niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank Rotterdam. Voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit Jeugdwet geldt een tarief van € 168,-

‚Äč