Informatie voor zorgaanbieders

De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor de inkoop en contractering van alle jeugdhulp in de regionale zorgmarkt. Zij doet dit binnen de door het Rijk meegegeven financiële kaders. In Zuid-Holland Zuid is gekozen voor bestuurlijk contracteren in plaats van openbaar aanbesteden. Hiermee is niet de prijs van de zorg leidend, maar het garanderen van zorgcontinuïteit, kwaliteit, innovatie en nabijheid. Wel wordt actief gezocht naar een concurrentiegerichte dialoog met de verschillende zorgaanbieders. 

 

07-01-2019 Inschrijving 6e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model". Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven (6e ronde) op de verschillende tenders via Negometrix. De inschrijving voor deze 6e ronde sluit op 1 maart 2019.

Via https://platform.negometrix.com kunt u op nummer de voor u relevante tenders opzoeken. Onderstaand de nummers van onze tenders:

 J&O:

69667

Jeugd GGZ:

69748

Voormalig AWBZ:

69839

EED:

69771

Gecertificeerde Instellingen (JB/JR):

66655

Pleegzorg:

67961


Voor vragen omtrent het gebruik van Negometrix kunt u contact opnemen met de servicedesk van Negometrix via 085-2084666 of servicedesk@negometrix.com.

Let op: Aanbieders die door de SO Jeugd worden gecontracteerd voor het bieden van jeugdhulp 2018-2020 wordt na contractering gevraagd om via het platform van Negometrix in te schrijven op zorgprofielen. Onder voorbehoud van het toekennen van een contract voor één of meerdere van bovengenoemde tenders kunt u er ook voor kiezen om naast uw aanmelding op één van de tenders ook alvast in te schrijven op de zorgprofielen. De zorgprofielen vindt u terug op Negometrix onder tendernummer 76357.

 

24-12-2018 Wijzigingen per 1 april 2019

In het wijzigingsdocument vindt u een overzicht van de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 april 2019. In artikel 8 van de voor u geldende overeenkomst kunt u lezen welke stappen u moet ondernemen als u niet akkoord gaat met de wijzigingen en welke voorwaarden in dat geval gelden.

Vragen over de wijzigingen kunt u stellen aan uw contractadviseur of mailen aan inkoop@jeugdzhz.nl.

Wijzigingen SO ZHZ ronde 4

 

19-12-2018 Herindeling gemeenten per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 wordt in het kader van een herindeling een aantal gemeenten samengevoegd. In de regio Zuid-Holland Zuid gaat dit over de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard die samengaan tot de gemeente Molenlanden en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen, die samengaan tot de gemeente Hoeksche Waard.

Vragen aan de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar aanleiding van de uittreding, verwijzen wij door naar Regionale backoffice Lekstroom (RBL), bereikbaar via telefoonnummer 030-6392170 of administratiejeugdhulp@regiolekstroom.nl.

Nieuwe zorgaanbieders binnen de regio Vijfheerenlanden kunnen informatie vinden op https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/aanmelden-nieuwe-zorgaanbieder/

De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ zal zelf richting de zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen waarop Basis GGZ (BGGZ) in 2018 wordt ingezet en de methode waarbij hard moet worden afgesloten en uitgedeclareerd.

 

30-10-2018 Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

In bijgaand document vindt u een overzicht van de wijzingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020 voor J&O.

 

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. In artikel 8 van de voor u geldende overeenkomst kunt u lezen welke stappen u moet ondernemen als u niet akkoord gaat met de wijzigingen en welke voorwaarden in dat geval gelden.

 

Vragen over de wijzigingen kunt u stellen aan uw contractadviseur of mailen aan inkoop@jeugdzhz.nl.

 

Wijzigingen SO ZHZ ronde 3 J&O

Open house aanmeldingsdocument J&O

Overeenkomst open house J&O

 

27-09-2018 Wijzigingen per 1 januari 2019

In het wijzigingsdocument vindt u een overzicht van de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. In artikel 8 van de voor u geldende overeenkomst kunt u lezen welke stappen u moet ondernemen als u niet akkoord gaat met de wijzigingen en welke voorwaarden in dat geval gelden.

Vragen over de wijzigingen kunt u stellen aan uw contractadviseur of mailen aan inkoop@jeugdzhz.nl.

Wijzigingen SO ZHZ ronde 3

Bijlage forensische zorg jeugd

Bijlage beleidsregels basis GGZ

Bijlage 7 zorgprofielen versie 27 september 2018

Versie juni info aanbieders procedure NEE-TENZIJ 2018

Bijlage 4 handreiking maatschappelijke onrust

 

01-05-2018 J&O producten

De Serviceorganisatie Jeugd heeft de productomschrijvingen van de J&O producten nader gespecificeerd. Omdat het hier gaat om nadere specificering en niet om aanvullende eisen zijn de specificaties met onmiddellijke ingang van kracht.

Vragen over de specificaties kunt u stellen aan u contractadviseur of mailen aan inkoop@jeugdzhz.nl.

Via onderstaande links komt u bij de betreffende documenten.

Productomschrijvingen JO JH-codes

Productomschrijvingen JO VF-codes

 

Wijzigingsdocument contracten

De overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020 zijn op onderdelen gewijzigd. De wijzigingen gaan in per 1 juli 2018. Via onderstaande link komt u bij het document waarin u een overzicht vindt van de wijzigingen.

Wijzigingsdocument contracten

Vragen over de wijzigingen kunt u mailen naar inkoop@jeugdzhz.nl.

 

Samenwerkingsconvenant VIR ZHZ

Het samenwerkingsconvenant VIR ZHZ met bijbehorende bestanden is vanaf nu raadpleegbaar op onze website (zie onderstaande bijlagen).

Convenant VIR ZHZ

Brief aansluiten VIR ZHZ

Aanvraagformulier aansluiting VIR ZHZ

Werkinstructie VIR - instantiebeheerder

Werkinstructie VIR - reguliere gebruiker

Uitnodiging Kick Off VIR ZHZ

Factsheet VIR ZHZ

Informatieblad ouders-verzorgers

 

23-11-2017 Inschrijven Zorgprofielen door gecontracteerde aanbieders 2018-2020

Vanaf donderdag 23 november 2017 kunnen aanbieders die reeds door de SO Jeugd zijn gecontracteerd voor het bieden van jeugdhulp 2018-2020  via het platform van Negometrix inschrijven op zorgprofielen. Hoe u dat exact doet leest u in bijgaande instructie. Voor vragen omtrent het gebruik van Negometrix kunt u contact opnemen met de servicedesk van Negometrix via 085-2084666 of servicedesk@negometrix.com

 

Via https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=76357&companyId=27768 komt u direct bij de tender.

 

Instructie aanbieders jeugdhulp inschrijven op Zorgprofielen

 

24-08-2017 FAQ Inkoop 2018-2019 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

FAQ Inkoop 2018-2019 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

17-08-2017 NADERE INFORMATIE INKOOP JEUGDHULP ZHZ

De tenders Inkoop Jeugdhulp 2018 – 2020  (J&O, Jeugd GGZ,  voormalig AWBZ en EED) zijn vandaag gepubliceerd op www.tenderned.nl

 

Via https://platform.negometrix.com kunt u op nummer de voor u relevante tenders opzoeken. Onderstaand de nummers van onze tenders:

J&O:

69667

Jeugd GGZ:

69748

Voormalig AWBZ:

69839

EED:

69771

Met ingang van 1 januari 2018 wordt vaktherapie als jeugdhulpproduct toegevoegd. Vaktherapie is ondergebracht in de tender J&O.

 

De tenders voor Gecertificeerde instellingen (JB/JR) en Pleegzorg zijn al eerder gepubliceerd.

De nummers van deze tenders zijn: 

Gecertificeerde Instellingen (JB/JR):

66655

Pleegzorg:

67961

 

VRAGEN

U kunt steeds vragen stellen over deze inkoop en de aanmelding. U mag ook voorstellen doen ten aanzien van de aanmelding, de overeenkomst en de algemene inkoopvoorwaarden.

U dient voor het stellen van uw vragen en doen van uw voorstellen gebruik te maken van de Vraag & Antwoord module van Negometrix.

Vragen die al eerder zijn beantwoord worden niet in behandeling genomen. Kijkt u daarom goed naar de gepubliceerde Vragen & Antwoorden of uw vragen niet al eerder zijn gesteld en beantwoord.

  

01-07-2017 INFORMATIE OVER INKOOPPROCES JEUGDHULP 2018

 

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) zal de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgeven door middel van het "Open huis model'.

 

Het contract zal bestaan uit één algemene overeenkomst met daarin algemene voorwaarden en (kwaliteits-)eisen en een overeenkomst per inkoopopdracht waarin specifieke voorwaarden, (kwaliteits-)eisen, tarieven en wijze van budgetberekening staan opgenomen. De inhoud van deze overeenkomsten is niet onderhandelbaar per aanbieder. De SO Jeugd sluit een contract met alle jeugdhulpaanbieders en Gecertificeerde Instellingen die akkoord gaan met de opgenomen voorwaarden en voldoen aan de (kwaliteits-)eisen. Er is dus geen sprake van een aanbesteding waarbij het contract aan een beperkte hoeveelheid aanbieders wordt gegund.

 

Inkoopopdrachten en tijdpad

 

De SO Jeugd hanteert onderstaande indeling in inkoopopdrachten. De inkoopopdrachten kunnen verschillende percelen kennen. Bij de inkoopopdrachten Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en Jeugd- en opvoedondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen "lichte" en "zware" jeugdhulp. Dit betekent dat deze inkoopopdrachten zullen bestaan uit meerdere percelen. Jeugdbescherming en jeugdreclassering geldt als één inkoopopdracht maar met twee percelen, te weten een perceel jeugdbescherming en een perceel jeugdreclassering.

 

Hieronder staat per inkoopopdracht aangegeven wat de verwachte datum is vanaf wanneer inschrijving mogelijk is. Het "Open huis model" biedt de mogelijkheid om ook gedurende het jaar toe te treden. De SO Jeugd biedt aanbieders gedurende de contractperiode periodiek de gelegenheid toe te treden tot het "Open huis".

 

Eerste inschrijving


Week 17 juli 2017 (is gepubliceerd):

 

- Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

 

- Pleegzorg

 

Week 15 augustus 2017 (is gepubliceerd):

 

- Jeugd GGZ

 

- Voormalig AWBZ

- Dagbesteding

- Begeleiding

- Persoonlijke Verzorging

- Beschermd wonen en opvang

- Kortdurend verblijf/ tijdelijk verblijf

- Behandeling

 

- Jeugd- en opvoedondersteuning     

- Zonder verblijf netwerk jeugdige

- Zonder verblijf locatie aanbieder

- Verblijf gezinsgericht

- Verblijf overig residentieel

 

- Ernstige enkelvoudige dyslexie

 

 

De bekendmaking van de definitieve openstelling van bovenstaande inkoopopdrachten vindt plaats via de website www.tenderned.nl.

 

Via www.negometrix.nl kunt u zich vervolgens inschrijven indien u in aanmerking wilt komen voor een contract. Om in te kunnen schrijven dient u zich eerst te registreren op www.negometrix.nl, dat kunt u nu al doen.

 

Voor elke inkoopopdracht geldt dat de inschrijving uiterlijk op 1 oktober 2017 moet zijn ingeleverd om per 1 januari 2018 jeugdhulp te kunnen bieden. Een lijst met veel voorkomende vragen met antwoorden zal na openstelling van de inschrijving worden gepubliceerd op onze website (www.jeugdzhz.nl). Tot de openstelling van de inschrijving zullen vragen over de inhoud van de overeenkomsten, (kwaliteits-)eisen, budgetbepaling of tarieven niet in behandeling worden genomen.                                      

 

 

 

 

Voorwaarden hoofd- en onderaannemersschap

Door de invoering van het werken met zorgprofielen komt het meer en meer voor dat er wordt gewerkt met hoofd- en onderaannemerschap. De Serviceorganisatie heeft de voorwaarden die verbonden zijn aan hoofd- en onderaannemerschap vastgesteld.

Klik hier voor de voorwaarden

 

Productcodes Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Vanaf 1 januari 2016 is de functionaliteit van de landelijke webmodule 'Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet' aangepast. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om aanpassingen aan te brengen in de daar geproduceerde productcodelijsten.  De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO jeugd) publiceert hierom de productcodes op haar eigen website. Wijzigingen in de productcodes worden via deze website gepubliceerd. Hieronder vindt u het actuele overzicht van de door ons gehanteerde productcodes.

Klik hier voor de productcodes

Klik hier voor de productcodes 2018

 

Herijking calamiteitenplan

In 2016 is het calamiteitenplan zoals wij dit hanteren binnen de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ in samenwerking met gemeenten en betrokken partijen herijkt. In afwachting van definitieve vaststelling door de individuele colleges hebben gecontracteerde aanbieders een mail ontvangen met het verzoek hiervan kennis te nemen en dit te implementeren binnen de eigen organisatie. Hieronder treft u het herijkte calamiteitenplan aan.

Klik hier voor het herijkte calamiteitenplan

 

Nieuws

Inschrijving 6e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix. Voor aanvullende informatie, zie de eerdere nieuwsberichten op https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html. De inschrijving voor deze 6e ronde sluit op 1 maart 2019. Lees meer

Wijzigingen per 1 april 2019

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 april 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie. Lees meer

Gemeenten