Informatie voor cliënten en inwoners

De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (verder Serviceorganisatie) is opgericht door de 17 samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid en houdt zich bezig met de uitvoering van de jeugdhulp. Hieronder vindt u meer informatie over een aantal onderwerpen waar u mogelijk vragen over hebt.

U kunt ook kijken bij Meest gestelde vragen’.

Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u via het webformulier bij contact uw vraag stellen.

Artikel 2.3 en 2.4 beleidsregels

Op 6 april jl. heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd besloten de artikelen 2.3 en 2.4 van de Beleidsregels bij de toepassing van de Verordening Jeugdhulp buiten werking te stellen. Dit heeft tot gevolg dat bij het vaststellen van probleemoplossend vermogen en de eigen mogelijkheden van de jeugdige en zijn ouder(s) er geen standaardaftrek van uren meer plaatsvindt om te komen tot de vaststelling van het aantal uren (meer dan) gebruikelijke zorg.

 

 

Wat is een individuele voorziening

Wat is een beschikking

Hoe maak ik bezwaar tegen het besluit

Werkwijze PGB

Vrij besteedbaar bedrag/eindejaarsuitkering/feestdagenuitkering bij het PGB

Tarieven PGB

Van recht op zorg naar jeugdhulpplicht

Welke jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd?

Gebruikelijke zorg

Sociaal netwerk

Vervoer naar en van de locatie voor jeugdhulp

Heeft u klachten over de jeugdhulp?

Heeft u een klacht over de Serviceorganisatie?

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

Welke jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd?

 

 

Wat is een individuele voorziening

De gemeente heeft voor haar inwoners algemene voorzieningen beschikbaar gemaakt, die door iedereen kunnen worden gebruikt. Daarnaast heeft de gemeente voorzieningen georganiseerd, die met een gemeentelijk besluit kunnen worden gebruikt. Dit worden individuele voorzieningen genoemd. Hiervoor zijn voor uw gemeente regels vastgesteld. Dit wordt de Verordening Jeugdhulp genoemd. Op grond van deze Verordening Jeugdhulp stelt de gemeente vast welke voorziening wordt toegekend.

 

Wat is een beschikking

De jeugdprofessional uit het jeugdteam/sociaal team in uw gemeente gaan met u in overleg welke jeugdhulp het meest passend is bij uw hulpvraag. Als de gemeente besluit een individuele voorziening voor jeugdhulp te verlenen, krijgt u een brief toegestuurd. Deze brief wordt een ‘beschikking’ genoemd.

 

Hoe maak ik bezwaar tegen het besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit over jeugdhulp kunt u dit aan de gemeente laten weten. U maakt dan bezwaar tegen het besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar uw gemeente. Een bezwaarschrift is een brief (geen e-mail) waarin u duidelijk vermeldt dat u bezwaar maakt tegen een besluit en waarin u aangeeft wat uw bezwaren zijn.

De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken na dagtekening van de beschikking.

In het bezwaarschrift noteert u:

Met uw bezwaarschrift stuurt u een kopie van besluit over de jeugdhulp mee waartegen u bezwaar maakt.

Als iemand namens u een bezwaar indient, dan moet u een machtiging meesturen. U machtigt de indiener om u te vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure.

 

Adressering van het bezwaar

Het bezwaarschrift stuurt u aan de gemeente die in het besluit wordt genoemd.

De adressering van het bezwaarschrift is als volgt:

Het college van burgemeester en wethouders gemeente XXX *)

P/a Bezwaarschriftencommissie Jeugdwet

Postbus 619

3300 AP Dordrecht

*) Bij de XXX vult u de betreffende gemeentenaam in.

 

Ontvangst van het bezwaar

Na binnenkomst van uw bezwaar wordt eerst getoetst of het bezwaar in behandeling wordt genomen. Uw bezwaar moet:

Voldoet uw ingediende bezwaar aan deze voorwaarden dan wordt het bezwaar in behandeling genomen.

 

Afhandeling van het bezwaar
De afhandeling van bezwaren wordt gedaan door de Bezwaarschriftencommissie Jeugdwet, zij worden ondersteund door een jurist van het Juridisch Kenniscentrum. De behandelaar van uw bezwaarschrift neemt binnen een aantal dagen contact met u op. De ontvangst van uw bezwaarschrift wordt bevestigd en de behandeling van uw bezwaarschrift wordt doorgenomen.

Met u wordt het volgende doorgenomen:

 

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging met uitleg over het verloop van de behandeling van uw bezwaar. In    de ontvangstbevestiging wordt in ieder geval het volgende aangegeven:

 

Het streven is om uw bezwaarschrift binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaar af te handelen. Soms duurt het langer. Dit hangt onder andere af van:

In de ontvangstbevestiging staat de uiterste datum waarop de gemeente een besluit moet nemen. Behalve de hoorzitting bij een hoorcommissie is er geen uitwisseling over (het verloop van) uw bezwaar. De uitkomst wordt met u gedeeld in het besluit op bezwaar dat u schriftelijk ontvangt van de gemeente waar u uw bezwaar heeft ingediend.

 

Hoorzitting        

Indien u heeft aangegeven gehoord te willen worden door een onafhankelijke commissie, dan wordt u drie weken voor de hoorzitting schriftelijk uitgenodigd.

Bij de uitnodiging zit:

U heeft de mogelijkheid om nog tot één week voor de hoorzitting aanvullende informatie aan te leveren. Bij de hoorzitting zijn de commissieleden aanwezig bestaande uit de voorzitter en twee leden, een vertegenwoordiging van de Stichting Jeugdteams en een vertegenwoordiging van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

 

Bezwaar afgewezen
Bezwaar afgewezen? Dan blijft het besluit waartegen u bezwaar maakte geldig. Als u het niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank.
Voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit Jeugdwet geldt een tarief van € 168,-

 

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van een bezwaar en beroep kunt u vinden via de volgende websites:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/wat-gebeurt-er-nadat-ik-bezwaar-heb-gemaakt

 

 

Werkwijze PGB (persoonsgebonden budget)

Als er een PGB is verleend, organiseert u zelf de jeugdhulp die u het meest passend vindt. Hiervoor sluit u zelf de zorgovereenkomst(en) met de zorgverlener(s). In het besluit staat of dit een jeugdhulpaanbieder is of personen uit het sociaal netwerk. Als budgethouder van een PGB heeft u een aantal verantwoordelijkheden. Zo dient u onder andere een deugdelijke administratie te voeren, moet de jeugdhulpaanbieder voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en bent u verplicht wijzigingen door te geven die van invloed zijn op het verleende PGB.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget dat is verleend. Om het PGB in te zetten, moet u een aantal stappen doorlopen.

Deze stappen zijn:

 1. U kiest zelf welke zorgverlener u inschakelt voor jeugdhulp. In het besluit staat of dit een jeugdhulpaanbieder is en/of iemand uit uw sociaal netwerk;

 2. U maakt met de zorgverlener afspraken over de jeugdhulp;

 3. U zet deze afspraken samen op papier. Dit heet een zorgovereenkomst. Hiervoor gebruikt u de zorgovereenkomsten van de SVB;

 4. Na het invullen en ondertekenen van de zorgovereenkomst stuurt u deze op naar de SVB.

De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed is ingevuld. De Serviceorganisatie controleert of de zorg in de zorgovereenkomst past bij het besluit. Als uw zorgovereenkomst is goedgekeurd, kan de SVB uw zorgverlener uitbetalen. Als uw zorgovereenkomst niet in orde is, krijgt u bericht.

Meer informatie over het PGB, waaronder de zorgovereenkomsten, vindt u op de website van de SVB www.svb.nl en bij Per Saldo www.pgb.nl 

 

Vrij besteedbaar bedrag/eindejaarsuitkering/feestdagenuitkering bij het PGB

In de regio Zuid-Holland Zuid is geen vrij besteedbaar bedrag, eindejaarsuitkering of feestdagenuitkering bij het PGB mogelijk. Dit is ook niet het geval als u daar eerder wel gebruik van maakte. 

 

Tarieven PGB

De tarieven voor de PGB’s worden jaarlijks vastgesteld. Dit zijn maximale tarieven die worden gebruikt om de hoogte van het PGB vast te stellen. De tarieven die zijn vastgesteld om op het moment dat het actieplan is ondertekend worden gehanteerd om de hoogte van het PGB te bepalen. U kunt gebruik maken van een jeugdhulpaanbieder, die een hoger tarief hanteert. U vult dan zelf het verschil aan tussen het tarief dat u krijgt via uw PGB en het tarief dat de jeugdhulpaanbieder rekent. Dat heet een vrijwillige storting. U kunt daar geen extra vergoeding voor krijgen.

Dit zijn de maximale tarieven PGB 2018

Dit zijn de maximale tarieven PGB 2017

Dit zijn de maximale tarieven PGB 2016

Dit zijn de maximale tarieven PGB 2015  

 

Van recht op zorg naar jeugdhulpplicht

Met de komst van de Jeugdwet is er een wezenlijke verandering doorgevoerd met betrekking tot het bieden van jeugdhulp. Het ‘recht op zorg’ van de burger is gewijzigd in een jeugdhulpplicht door gemeenten. Vanuit deze jeugdhulpplicht gaan jeugdprofessionals met jeugdigen en ouders in gesprek over de hulpvraag en de beantwoording van deze hulpvraag. Dit heeft consequenties voor de manier waarop nu onder de Jeugdwet wordt bepaald welke voorziening een jeugdige nodig heeft.

Op grond van de Jeugdwet, de Memorie van toelichting en de daaruit voortvloeiende lokale regelgeving (Verordening Jeugdhulp, beleidsregels en Nadere regels) geldt dat ouders de tot hun gezin behorende minderjarige jeugdigen behoren te verzorgen, op te voeden en toezicht te bieden, ook wanneer er sprake is van een jeugdige met een ziekte, aandoening of beperking. Hierop zijn ouders aanspreekbaar. Er wordt alleen een voorziening getroffen als de jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. De jeugdhulp is dus aanvullend op wat ouders en jeugdigen zelf kunnen, dan wel middels hun netwerk of een algemene voorziening kunnen organiseren. Dit kan via Zorg in Natura (ZiN) of via een PGB.

In de Jeugdwet staat dit als volgt:

“Indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn, treft het college ten behoeve van de jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp”

Hieronder worden een aantal tekstfragmenten uit de Memorie van toelichting op de Jeugdwet aangehaald, die hierop van toepassing zijn.

De volledige tekst van de Memorie van toelichting vindt u hier.

 

Welke jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd?

Er is een breed aanbod van jeugdhulpaanbieders gecontracteerd van lokale kleinschalige jeugdhulpaanbieders tot landelijk werkende specialistische instellingen. Onderstaande lijst geeft een overzicht van alle gecontracteerde partijen uitgesplitst naar de verschillende domeinen binnen de Jeugdwet.

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieder regio ZHZ

 

 

Gebruikelijke zorg

Wij vinden het vanzelfsprekend dat ouders zelf de regie nemen en houden over de opvoeding van hun kinderen waarbij uitgegaan wordt van de ‘eigen kracht’ van jongeren en ouders en het besef dat zij verantwoordelijk zijn voor zichzelf en, in het geval van ouders, ook voor hun kinderen. Hierop zijn zij ook aanspreekbaar.

Wat is gebruikelijke zorg?

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die ouders en/of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden. Voor jeugdigen geldt dat ouders de tot hun gezin behorende minderjarige kinderen behoren te verzorgen, op te voeden en toezicht aan hen te bieden, ook al is er sprake van een jeugdige met een ziekte, aandoening of beperking. 

Wanneer is er sprake van meer dan gebruikelijke zorg?

Er is sprake van meer dan gebruikelijke zorg, als de voor de jeugdige noodzakelijke zorg chronisch meer is dan de noodzakelijke zorg die een jeugdige van dezelfde leeftijd zonder beperking redelijkerwijs nodig heeft, voor wat betreft aard, frequentie en benodigde tijd. Het betreft zorg op het gebied van Persoonlijke verzorging en Begeleiding.

Er is geen sprake van meer dan gebruikelijke zorg bij niet-chronische situaties. Bij niet chronische situaties gaat het om kortdurende zorg waarbij er uitzicht is op herstel van de situatie van de jeugdige en de daarmee samenhangende zelfredzaamheid van de jeugdige. Het gaat hierbij over het algemeen over een periode van maximaal drie maanden.

Wanneer de ouder overbelast is of dreigt te raken, wordt van hen geen gebruikelijke zorg verwacht, tot dat deze (dreigende) overbelasting is opgeheven. De (dreigende) overbelasting wordt opgeheven door de noodzakelijke zorg aan de jeugdige tijdelijk te laten uitvoeren door een jeugdhulpaanbieder. 

Per etmaal wordt één uur zorg in mindering gebracht op de noodzakelijke zorg om de verschillen op te vangen, die binnen het normale ontwikkelingsprofiel van jeugdigen van dezelfde leeftijd bestaan.

De jeugdige ontvangt substantieel meer noodzakelijke zorg in chronische situaties als deze in omvang gemiddeld één uur per etmaal de gebruikelijke zorg overstijgt. Hierbij wordt alleen noodzakelijke zorg in het kader van de Jeugdwet beoordeeld. Zorg in het kader van andere wetgevingen wordt niet meegeteld bij het vaststellen van noodzakelijke zorg.

 

Sociaal Netwerk

Voor welke jeugdhulp kan het sociaal netwerk worden ingezet

Jeugdigen en hun ouders kunnen kiezen om personen uit het sociaal netwerk in te zetten om jeugdhulp te bieden. Personen van het sociaal netwerk kunnen alleen worden ingezet om jeugdhulp voor :

 1. Begeleiding

  Voluit: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem;)

 2. Persoonlijke verzorging

  Voluit: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking. 

Onder personen van het sociaal netwerk wordt verstaan

 1. familieleden van de jeugdige en zijn ouders tot en met bloed- en/of aanverwantschap in de derde graad;

 2. andere betrokkenen bij het gezin, niet zijnde een jeugdhulpverlener als genoemd in de Jeugdwet, zoals vrienden, buren, studenten, collega’s. 

De volgende voorwaarden worden gesteld voor de inzet van personen uit het sociaal netwerk

Personen uit het sociaal netwerk moeten:

 1. meerderjarig zijn;

 2. veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg verlenen, die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder;

 3. geen voorbehouden handelingen verrichten of handelingen die op norm van de verantwoorde werktoedeling aan een geregistreerde professional zijn voorbehouden;

 4. bij de ondersteuning aan de jeugdige of zijn ouders zelf niet overbelast raken;

 5. het tarief à maximaal 20 euro per eenheid ontvangen;

 6. verklaren het PGB niet te zullen gebruiken voor de betaling van tussenpersonen of belangenbehartigers;

 7. aantonen daadwerkelijk in staat te zijn de zorg in het kader van het PGB te verlenen;

 8. op geen enkele wijze druk op de ontvanger van het PGB hebben uitgeoefend bij diens besluitvorming.

 

Vervoer naar en van de locatie voor jeugdhulp

De ouder(s)/verzorger(s) van een jeugdige zijn in principe zelf verantwoordelijke voor het organiseren van het vervoer van en naar de locatie voor jeugdhulp. Uitzondering hierop is dat voor sommige vormen van dagbehandeling of dagbesteding de jeugdhulpaanbieder groepsvervoer heeft georganiseerd. Dit wordt met u besproken door de jeugdhulpaanbieder.

Slechts in enkele gevallen kunt u een aanspraak maken op de vervoersregeling die is vastgesteld. U moet hierbij denken dat er bij uw zoon/dochter een medische noodzaak is of beperkingen in de zelfredzaamheid, waardoor een vervoersvoorziening nodig is.

Als er een vervoersvoorziening is toegekend, dan is dat door het jeugdteam/sociaal team vastgesteld. Om gebruik te maken van de vervoersvoorziening vult u de formulieren in die op de website van de Serviceorganisatie te vinden zijn. Het jeugdteam/sociaal team kan u helpen bij het (leren) invullen van deze formulieren.

 

Heeft u klachten over de jeugdhulp?

Mocht u over de uitvoering van de jeugdhulp klachten hebben dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtencommissie van uw jeugdhulpaanbieder.

Als u er samen met de aanbieder niet uitkomt kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via telefoonnummer 088-555 1000 of per mail via info@akj.nl. Meer informatie over de werkwijze van het AKJ kunt u lezen op www.akj.nl.

 

Heeft u een klacht over de Serviceorganisatie?

Een klacht over de Serviceorganisatie kunt u schriftelijk indienen en richten aan: het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. de Serviceorganisatie Jeugd, Postbus 365, 3300 AJ Dordrecht.

De procedure ten aanzien van klachten staat vermeld in de klachtenverordening Regio Zuid-Holland Zuid. Deze vindt u hier (koppeling naar verordening)

 

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kunt je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven. 

Wil je advies of hulp?

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000

(gratis en 24/7 bereikbaar)

Voor professionals: 078-6334980

Voor meer informatie: www.vooreenveiligthuis.nl

  

Nieuws

Inschrijving contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model". Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix. Zie ook de publicatie onder de button 'informatie voor zorgaanbieders'. Lees meer

Samenwerkingsconvenant VIR ZHZ

Het samenwerkingsconvenant VIR ZHZ met bijbehorende bestanden is vanaf vandaag te raadplegen op onze website. Ga hiervoor naar de button 'informatie voor zorgaanbieders'. Lees meer
Naam
Ordenen op

Informatie over ouderbijdrage

Wellicht heeft u vernomen dat met ingang van 2016 landelijk is besloten het betalen van een ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf af te schaffen. In de regio Zuid-Holland Zuid is recent besloten om ook in 2015 geen ouderbijdrage te innen in het kader van de Jeugdwet. Dit betekent dat ook in 2015 voor alle reeds betalende ouders het innen van de ouderbijdrage wordt stopgezet. De in 2015 reeds betaalde ouderbijdrage wordt aan de ouders terugbetaald. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ gaat met het CAK regelen dat ook de ouderbijdrage die in 2015 is betaald, wordt teruggestort. Dit gebeurt op basis van de gegevens die bij het CAK bekend zijn. 

Downloads

Tarieven PGB Jeugd ZHZ

Gemeenten