Meest gestelde vragen

De Serviceorganisatie werkt hard aan het beantwoorden van uw vragen. U vindt hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u ons contactformulier invullen of een e-mail sturen naar contact@jeugdzhz.nl

Contract

FAQ Inkoop 2018-2019 Serviveorganisatie Jeugd ZHZ

Drang en dwang/ gecertificeerde instelling

Wie voert de functie “dwang” uit voor gezinnen voor wie vrijwillige hulp en/of “drang” ontoereikend is of niet tot het beoogde resultaat leidt?

Gedwongen jeugdhulp bestaat uit kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Uitgebreide informatie vindt u op: www.kinderbescherming.nl

Er zijn twee typen kinderbeschermingsmaatregelen: ondertoezichtstellingen en gezagsbeëindigende maatregelen. Deze maatregelen worden opgelegd door de Rechtbank op basis van onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming voert onderzoek uit naar aanleiding van een besluit van de beschermingstafel, een spoedverzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling of ambtshalve uitbreiding. Dit laatste betekent dat de raad onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van een andere kerntaak, uitbreidt met een beschermingsonderzoek.

Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de Rechtbank (bij vonnis) en in een aantal gevallen ook door de officier van justitie (OM-afdoening en bij schorsing voorlopige hechtenis). De begeleiding van de jeugdige kan dus in een gedwongen kader en soms in een vrijwillig kader plaatsvinden. Ook kan jeugdreclassering worden ingezet bij nazorg na verblijf in een justitie¨le inrichting of op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. In deze gevallen gaat het om jeugdreclassering op vrijwillige basis (begeleiding in de periode tot de strafzitting).

Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgevoerd door de door ons gecontracteerde gecertificeerde instellingen. Voor 2016 zijn dat: Jeugdbescherming west, William Schrikker Groep en Leger des Heils. De Raad voor de Kinderbescherming neemt in het verzoek aan de Rechtbank een advies op over welke gecertificeerde instelling de maatregel kan uitvoeren.

Meer informatie vindt u op:
www.kinderbescherming.nl (Raad voor de Kinderbescherming)
www.jeugdbeschermingwest.nl
www.williamschrikkergroep.nl
www.legerdesheils.nl/ljr

Waar zit de functie “drang” voor gezinnen die onvoldoende hulp vanuit het jeugdteam kunnen krijgen?

Deze functie wordt in Zuid-Holland Zuid in principe uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen. We gebruiken hiervoor de term ‘preventieve jeugdbescherming’. Preventieve jeugdbescherming kan uitsluitend worden uitgevoerd op basis van een besluit van de beschermingstafel.

De beschermingstafel is bedoeld voor het bespreken van meldingen over jeugdigen tot 23 jaar die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd waarbij zij en/of hun ouders/verzorgers de zorg die noodzakelijk is voor het wegnemen van de bedreiging niet of onvoldoende accepteren.

Preventieve jeugdbescherming wordt in principe ingezet voor een periode van 3 maanden. Wanneer dit tot onvoldoende resultaat leidt, wordt opnieuw aan de beschermingstafel besloten over het vervolg. In het licht van de gewenste transformatie van de jeugdhulp, ontwikkelen jeugdprofessionals van jeugdteams gaandeweg steeds meer expertise en vaardigheden om jeugdigen en ouders te bewegen tot het accepteren van en meewerken aan de benodigde hulp. Wanneer de betrokken jeugdprofessional het wenselijk vindt, kan de beschermingstafel besluiten om in plaats van preventieve jeugdbescherming de jeugdprofessional opdracht te geven om jeugdige en/of ouders/verzorgers te bewegen tot het accepteren van en meewerken aan de noodzakelijke hulp.

Wanneer jeugdigen en/of ouders/verzorgers niet willen meewerken aan preventieve jeugdbescherming, dan neemt de beschermingstafel een besluit over het vervolg. Jeugdigen en ouders/verzorgers kunnen niet worden gedwongen tot het accepteren van en meewerken aan hulp. Dat kan nadat een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd door de Rechtbank.

Financiering en bekostiging

Hoe ontvang ik als zorgaanbieder mijn opdracht en hoe declareer ik geleverde zorg?

Voor het ontvangen van een zorgtoewijzing en het versturen declaraties zijn twee routes beschikbaar.

Aanbieders die zorg leveren aan cliënten van de regio Zuid-Holland Zuid krijgen toegang tot het MO platform van Stipter. Via dit platform ontvangen zij opdrachten en kunnen zij declaraties indienen. Meer informatie over de wijze waarop dit in zijn werk gaat kunt u terug lezen in de handleiding van het MO platform (beschikbaar na inloggen op het MO Platform)

Zorgtoewijzing en declareren via het GGK/Vecozo is op dit moment in ontwikkeling Als u via GGK/Vecozo wilt communiceren kan dit alleen als vooraf een aansluitproces met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is doorlopen.
Zonder het doorlopen van het aansluit proces is communicatie via GGK/Vecozo niet mogelijk. Voor meer informatie over het aansluit proces kunt u contact opnemen via het email adres
clientadminstratie@jeugdzhz.nl

Is er sprake van veranderingen voor mijn VAR aangezien de inkoop voortaan via één partij geschiedt?

Voor het antwoord op deze vraag adviseren wij u om contact op te nemen met de belastingdienst of uw belastingadviseur.

Hoe ziet de financierings- en bekostigingssystematiek eruit?

Vooralsnog sluiten we voor de financiering en bekostiging aan bij de systematiek van voor 2016.

Jeugdteam/sociaal team

Wat is de relatie tussen het Jeugdteam en het Veiligheidshuis?

Als een professional van het Jeugdteam betrokken is bij een jeugdige of gezin dat onder de aandacht van het Veiligheidshuis is, zal de professional van het Jeugdteam aansluiten bij het overleg van het Veiligheidshuis.

Is bij de vorming van de jeugdteam/sociaal teams rekening gehouden met identiteitsgebonden zorg?

Bij de bemensing van de Jeugdteam/sociaal teams is rekening gehouden met de benodigde identiteitsgebonden zorg in een gebied.

Is er sprake van budgetscheiding tussen het jeugdteam/sociaal team en de zorginkoop?

Ja, het Jeugdteam/sociaal team en de jeugdhulpaanbieders van de regionale zorgmarkt worden afzonderlijk ingekocht.

Hoe werkt het (opnieuw) aanvragen van jeugdhulp bij een jeugdteam/sociaal team of sociaal (wijk)team?

Een jeugdige en/of de ouder kan bij het jeugdteam/sociaal team aangeven dat er een probleem is en er hulp nodig is. De contactgegevens van deze teams vindt u op deze website bij contact.

U kunt bij het jeugdteam/sociaal team in uw gemeente een afspraak maken. Het Jeugdteam/sociaal team gaat met u in gesprek over de hulpvraag en de meest passende oplossing. Dit legt u samen vast in een actieplan. De jeugdprofessional beoordeelt uw aanvraag en bepaalt welke ondersteuning er nodig is.

Als u kunt beargumenteren waarom Zorg in Natura voor u niet passend is, kan er ook een PGB worden verleend. De hoogte van het PGB wordt bepaald op basis van de hulpvraag en de inzet van jeugdhulp die door jeugdteam/sociaal team nodig wordt bevonden. Van de Serviceorganisatie Jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid ontvangt u daarna, namens de gemeenten, een beschikking over de toekenning.

Als u het niet eens bent met de beschikking van de gemeenten, kunt u hiertegen bezwaar indienen. Hoe dit werkt, vindt u hier. Let op: het is uw eigen verantwoordelijkheid om op tijd een afspraak te maken voor het aanvragen van jeugdhulp. U krijgt geen waarschuwing als der periode waarin u gebruik kunt maken van ZiN of PGB bijna afloopt.

Hoe wordt er met wachtlijsten omgegaan?

Wachtlijsten proberen we uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Soms zijn wachtlijsten echter onvermijdelijk. In dat geval zal de professional van het Jeugdteam/sociaal team ondersteuning blijven bieden aan de jeugdige en het gezin of zal deze op zoek gaan naar een andere oplossing.

Welke rol heeft het jeugdteam/sociaal team en wat doet het?

Het jeugdteam/sociaal team biedt (direct beschikbare) jeugdhulp. Indien nodig kan het jeugdteam/sociaal team specialistische ondersteuning uit de regionale zorgmarkt inschakelen.

Het Jeugdteam/sociaal team werkt actiegericht, organiseert de ondersteuning zoveel mogelijk in de directe leefomgeving van het gezin en zoekt steeds naar versterking van de eigen kracht van de jeugdige en het gezin. Wanneer nodig ondersteunt het Jeugdteam/sociaal team het gezin bij het nemen van de regie op de hulp en ondersteuning.

Het jeugdteam/sociaal team gaat in gesprek met de jeugdige en de ouder welke zorg het best passend is, waarbij het uitgangspunt is "zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Kwaliteit van jeugdhulp

Welke kwaliteitseisen hanteert de Serviceorganisatie?

De Serviceorganisatie hanteert vooralsnog de kwaliteitseisen zoals die werden gesteld door zorgkantoor, zorgverzekeraar en provincie, alsmede de eisen zoals die binnen de diverse beroepsverenigingen gebruikelijk zijn en de kwaliteitseisen die in de Jeugdwet zijn opgenomen.

Wie bepaalt de kwaliteit van zorgaanbieders?

De kwaliteit van de zorg wordt voornamelijk door de kwaliteitseisen in de Jeugdwet en bijbehorende lagere regelgeving voorgeschreven. De Serviceorganisatie kan extra kwaliteitseisen opnemen in de overeenkomsten.

Meerdere Rijksinspecties zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van aanbieders: de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). Deze inspecties treden bij het toezicht op de Jeugdwet gezamenlijk op.

Daarnaast werken de drie inspecties samen in het Samenwerkend Toezicht Jeugd, waarvan ook de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel uitmaken. De inspecties houden toezicht op de wettelijke kwaliteitseisen die gelden voor het jeugddomein. Hierbij betrekken de Inspecties ook nadrukkelijk de gemeenten.

PGB

Wat is trekkingsrecht en wat doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

De gemeenten zijn verplicht om bij de uitvoering van het PGB te werken met trekkingsrecht. De SVB voert dit trekkingsrecht uit. Dat houdt in dat de SVB uw PGB-budget beheert. U krijgt dit geld niet op uw bankrekening gestort. U koopt de jeugdhulp zelf in bij een hulpverlener met wie u een zorgovereenkomst heeft. Vervolgens geeft u de SVB de opdracht om de hulpverlener te betalen. De SVB controleert of de opdracht tot betaling klopt met de afspraken in de zorgovereenkomst. Vervolgens betaalt de SVB direct aan de hulpverlener.

Wat is het verschil tussen een PGB en Zorg in Natura?

U kunt op verschillende manieren jeugdhulp ontvangen: via Zorg in Natura (ZIN) of via een Persoonsgebonden Budget.

Zorg in Natura betekent dat u hulp krijgt van jeugdhulpaanbieders die een contract hebben met uw gemeente. U hoeft dan zelf geen afspraken met een zorgaanbieder te maken, maar ontvangt via het jeugdteam/sociaal team in uw gemeente de hulp die u nodig heeft. In overleg met hen wordt bepaald wat voor u de beste oplossing is.

U kunt ook voor een PGB kiezen. Hiermee koopt u zelf ondersteuning in voor uw kind. U kunt bijvoorbeeld een PGB aanvragen als de zorg die u nodig heeft niet wordt aangeboden door aanbieders met wie de gemeente een contract heeft.

De keuze voor ZIN of PGB ligt bij de ouders en/of de jeugdige, in overleg met de jeugdprofessional uit het jeugdteam/sociaal team in uw gemeente. Om in aanmerking te komen voor een PGB moet u aan een aantal regels voldoen. Zie: "Wat zijn de regels voor een PGB".

Kan ik straks een PGB van de gemeente én de zorgverzekeraar krijgen?

Ja. Heeft u of uw kind een indicatie voor bijvoorbeeld begeleiding, verzorging én verpleging? Dan krijgt u in 2015 een PGB van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet). Het PGB van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Het PGB van de zorgverzekeraar kunt alleen besteden aan de zorg waarvoor de verzekeraar verantwoordelijk is.

Kan de gemeente mijn PGB intrekken?

Ja. Dit kan wanneer u onjuiste of onvolledige gegevens heeft versterkt. Ook als u het PGB niet gebruikt of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor het is verstrekt, kan de gemeente uw PGB intrekken.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor mijn kind?

Nee. In de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage. Ook hoeft u geen ouderbijdrage te betalen. Wel vragen sommige jeugdhulpaanbieders die residentiële jeugdhulp bieden een eigen bijdrage voor aanvullende diensten zoals het wassen van kleding.

Als de jeugdhulp die u met een PGB in wilt kopen duurder is dan het tarief dat wordt vergoed, heeft u de mogelijkheid om de gewenste zorg in te kopen en het verschil zelf bij te betalen. U vult dan zelf het verschil aan tussen het tarief dat u krijgt via uw PGB en het tarief dat de jeugdhulpaanbieder rekent. Dat heet een vrijwillige storting. U kunt daar geen extra vergoeding voor krijgen.

Wat gebeurt er als het PGB aan het eind van de looptijd van de beschikking nog niet op is?

Als u niet het volledig budget heeft besteed, dan wordt het restant door de SVB teruggestort aan de Serviceorganisatie. U hoeft een eventueel overschot niet zelf terug te betalen aan het eind van het jaar.

Wat als ik meer besteed aan mijn hulp/ondersteuning dan is toegekend?

Als u meer besteedt dan toegekend dan moet u deze kosten zelf betalen. U vult dan zelf het verschil aan tussen het tarief dat u krijgt via uw PGB en het tarief dat de jeugdhulpaanbieder rekent. Dat heet een vrijwillige storting. U kunt daar geen extra vergoeding voor krijgen.
Alleen als blijkt dat u meer hulp nodig heeft dan is toegekend, kan uw PGB worden aangepast. U moet zich dan opnieuw bij het jeugdteam/sociaal team in uw gemeente, zodat dit kan worden onderzocht.

Wat gebeurt er met het dossier van mijn kind/gezin

Voor privacygevoelige gegevens gelden in Nederland een aantal wetten zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het dossier met privacygevoelige informatie is alleen bestemd voor u en uw hulpverlener(s). Uitgangspunt is dat gegevens alleen met toestemming van de cliënt/ouders gedeeld worden met andere betrokkenen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Om u zo goed mogelijk op weg te helpen, hebben we een overzicht gemaakt van de contactgegevens van de organisaties die voor u het belangrijkst zijn. U vindt dit overzicht bij "Contact". Heeft u een vraag over de Serviceorganisatie? Dan kunt u contact opnemen met onze telefonische helpdesk: 078 770 8530 of via het contactformulier.

Procesovereenkomst

Hoe worden besluiten genomen over wijzigingen in de procesovereenkomst?

Partijen uit het Inkoopnetwerk stemmen voor of tegen een uitgewerkt voorstel. De stemverhouding wordt genotuleerd. De Serviceorganisatie Jeugd behoudt het recht, ongeacht de uitkomst van de stemming, een voorstel aan te nemen dan wel te verwerpen.

Wat is het inkoopnetwerk Jeugd?

Het Inkoopnetwerk Jeugd bestaat uit alle aanbieders die de procesovereenkomst daadwerkelijk ondertekenen.

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Heeft de gemeente zelf ook nog budget voor jeugdzorg of gaat alles via de Serviceorganisatie?

De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben ervoor gekozen om samen te werken in de Jeugdhulp. Het grootste gedeelte van het gemeentelijk budget wordt daarom overgeheveld naar de Serviceorganisatie zodat zij de gezamenlijke inkoop vorm kan geven.

Wat wordt wel en wat wordt niet via Serviceorganisatie ingekocht?

De Serviceorganisatie koopt namens gemeenten de Jeugdteam/sociaal teams en de Zorgmarkt in. Lokale, voornamelijk preventieve taken worden door gemeenten zelf georganiseerd.

Gemeenten