Wat doen we

De missie van de Serviceorganisatie is het mogelijk maken van sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp door de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

Taken

Mandaat

De Serviceorganisatie voert in mandaat een aantal taken uit voor de 10 gemeenten. Mandaat wil zeggen dat de Serviceorganisatie namens de gemeente een taak uitvoert. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de taak blijft liggen bij de 10 gemeenten. De Serviceorganisatie voert de volgende taken uit in mandaat:

  • Het organiseren van de lokale toegang tot jeugdhulp door het afsluiten van een contract daarvoor met de Stichting Jeugdteams. De 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid bepalen gezamenlijk, op regionaal niveau, de formule voor Stichting Jeugdteams. De individuele gemeenten blijven verantwoordelijk voor de manier waarop in hun gemeente de aansluiting met en inbedding van Stichting Jeugdteams plaatsvindt in de jeugdteams/sociale (wijk-)teams en de toegang tot WMO en participatie.
  • De administratieve en formele afhandeling van formele besluiten in het kader van de Jeugdwet op basis van het advies van de toegang door de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams;
  • Namens de gemeente het administratief afgeven van beschikkingen voor individuele voorzieningen in Zorg in Natura en PGB;
  • Het adviseren in het kader van bezwaar en beroep (adviescommissie bezwaarschriften Jeugdwet). De besluiten op bezwaar worden door de gemeenten genomen.

Delegatie

Delegatie betekent niet alleen de bevoegdheid, maar ook de verantwoordelijkheid wordt overgedragen. Een aantal taken die vallen onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college van B&W van de 10 gemeenten zijn gedelegeerd naar de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De Serviceorganisatie voert deze taken uit.

  • Het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt. Dit betekent dat de Serviceorganisatie verantwoordelijk is voor het sluiten van contracten met alle bestaande en nieuwe aanbieders van jeugdhulp op de regionale zorgmarkt;
  • Het contracteren en bekostigen van Stichting Jeugdteams;
  • Het contracteren en bekostigen van de gecertificeerde instelling(en) die jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) taken uitvoeren.

Omdat het hier gaat om voorzieningen die volledig op regionaal niveau worden georganiseerd, dragen de gemeenten de bevoegdheden en budgetten hiervoor over aan de Serviceorganisatie. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van de inhoud en kwaliteit van beleid rond gedelegeerde taken ligt bij de Serviceorganisatie.

 
Rollen

Het uitvoeren van de taken van de Serviceorganisatie gebeurt in vijf rollen: 

Rol 1. Inkoopmanagement

De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor het inkopen van jeugdhulp en de bekostiging van de uitvoering ervan. Ze sluit de contracten met de jeugdhulpaanbieders, Stichting Jeugdteams, de gecertificeerde instellingen. Voor meer informatie over het inkoopproces klikt u hier.

Rol 2. Contractmanagement

De Serviceorganisatie zorgt dat afspraken die gemaakt zijn met jeugdhulpaanbieders en Stichting Jeugdteams worden nagekomen binnen de afgesproken financiële kaders en kwaliteitseisen.

Rol 3. Budgetbeheersing en risicomanagement

De Serviceorganisatie monitort dat uitgaven passen binnen de afgesproken kaders en signaleert waar risicovolle afwijkingen worden waargenomen. Ze gaat verplichtingen aan voor Zorg in natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (pgb). Daarnaast zorgt ze dat betalingen worden gedaan, dat beschikkingen worden afgegeven en dat klachten, bezwaar en beroep worden afgehandeld namens de 10 gemeenten.

Rol 4. Monitoring en informatievoorziening

De Serviceorganisatie organiseert de informatievoorziening en de inrichting en bewaking van de informatiehuishouding. Ze draagt zorg voor het leveren van informatie aan betrokken partijen, het monitoren van de verschillende doelen en legt op basis hiervan verantwoording af aan gemeenten. Daarvoor maakt ze met de ketenpartners afspraken over gebruik van eenduidige ICT voor de gehele keten.

Rol 5. Accountmanagement en beleid

De Serviceorganisatie adviseert, monitort en verantwoordt aan gemeenten. Ze draagt bij aan soepele en effectieve samenwerking in de driehoek tussen gemeente, Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams. Ze is verantwoordelijk voor de inhoud van beleid volgend uit de gedelegeerde taken.