Wijzigingsdocument 2 - 2022 Meerkostenregeling

Wijzigingsdocument overeenkomst van opdracht jeugdhulp jeugdwet tussen Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (“SOJ ZHZ”) en jeugdhulpaanbieder.

Ronde Twee
Publicatie: 30 september 2022

De wijzigingen treden – voor zover niet expliciet anders aangegeven -  in werking op 1 oktober 2022

Overeenkomst algemeen deel:

De Serviceorganisatie voegt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 aan de overeenkomst het volgende artikel 4.8 toe:

Artikel 4.8: Meer- minderkostenregeling Corona-crisis
a) Opdrachtnemer die door (de gevolgen van) de Corona-crisis meer- of minderkosten maakt zoals gedefinieerd in de meest recente landelijke richtlijn op I-sociaal domein (thans op datum publicatie van dit wijzigingsdocument “Handreiking regeling meerkosten 2022 Jeugdwet en Wmo 2015 versie 1.0.2 (DEF3), 4 juli 2022”  kan deze bij Opdrachtgever in rekening brengen. Daarvoor gebruikt Opdrachtnemer altijd het meest recente format wat hiervoor beschikbaar is gesteld op I-sociaal domein: https://i-sociaaldomein.nl/ onder het menu thema "Verantwoording" en "documenten meerkosten corona 2022".
b) Opdrachtnemer kan meerkosten over 2022 tot uiterlijk 1 februari 2023 indienen, uitsluitend volgens voorgeschreven format. Verzoeken tot vergoeding van meerkosten die Opdrachtnemer later instuurt neemt Opdrachtgever niet in behandeling en geven geen recht meer op vergoeding van meerkosten. Opdrachtnemer levert uiterlijk 1 december 2022 een inschatting op van de verwachte meerkosten 2022 aan opdrachtgever. Indien opdrachtnemer deze niet voor 1 december 2022 aanlevert, heeft opdrachtgever het recht geen meerkosten te vergoeden over 2022 en reeds uitbetaalde meerkosten terug te vorderen. Aanlevering van de inschatting meerkosten en de definitieve aanlevering verzoek vergoeding meerkosten dient via e-mail plaats te vinden via finadm@jeugdzhz.nl
c) Opdrachtgever beoordeelt de facturen en factuurregels op basis van de in de Regeling meerkosten opgenomen criteria. Als Opdrachtgever vragen heeft over de factuur of factuurregels of meer informatie nodig heeft, dan beantwoord Opdrachtnemer deze vragen volledig en zonder voorbehouden en levert Opdrachtnemer informatie volledig en zonder voorbehouden aan. Opdrachtgever betaalt facturen niet voor Opdrachtnemer mogelijke vragen heeft beantwoord of gevraagde informatie heeft aangeleverd.
d) Opdrachtgever committeert zich aan de nader door VWS en VNG uit te werken landelijke richtlijnen voor de verantwoording van de facturen en betalingen. Opdrachtnemer committeert zich aan de uitwerking die Opdrachtgever geeft aan deze landelijke richtlijnen.
e) Als bij verantwoording blijkt dat geen (volledig) recht bestaat op betalingen conform de ‘Regeling meerkosten’, dan betaalt Opdrachtnemer de verstrekte vergoedingen (gedeeltelijk) aan Opdrachtgever terug vóór 1 mei 2023.


Bijlagen Overeenkomst algemeen deel:

De Serviceorganisatie wijzigt het volgende:

Bijlage 2 Dienstbeschrijving Dagbesteding regulier
De groepsgrootte voor de dienst dagbesteding regulier wordt gewijzigd van een maximale groepsgrootte van 8 cliënten naar een gemiddelde groepsgrootte van 6 cliënten. Deze aanpassing heeft ook impact op het tarief. Transitiepartners heeft als onafhankelijke partij een herijking gedaan op het tarief welke wordt aangepast van € 37,52 per dagdeel naar € 49,01 per dagdeel. Deze wijziging zal geeffectueerd worden per 01-10-2022. Bijlage 3 Tarievenlijst SOJ ZHZ wordt overeenkomstig aangepast.