Update Oekraïense vluchtelingen en jeugdhulp

Wij hebben alle jeugdhulpaanbieders in april geïnformeerd over het inzetten van jeugdhulp voor Oekraïense vluchtelingen. In dat bericht hebben we uw aandacht gevraagd voor:
• bieden van groepsgerichte jeugdhulp en daarbij gebruiken maken van krachten/expertises van volwassen vluchtelingen;
• het bijhouden van BSN en tolkenkosten bij het bieden van noodzakelijke individuele jeugdhulp; en
• het melden van minderjarige vluchtelingen bij de gemeente als zij niet beschikken over een BSN of zonder ouders in Nederland zijn.

Wij hebben de indruk dat slechts een aantal minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne gebruik maakt van individuele jeugdhulp. Mocht u jeugdhulp bieden aan meerdere jeugdigen uit Oekraïne, dan verzoeken wij u uw contractadviseur bij de Serviceorganisatie Jeugd hiervan op de hoogte te stellen.

Graag informeren wij u in dit nieuwsbericht over 2 ontwikkelingen, namelijk het inzetten van tolkendiensten en het melden van minderjarige vluchtelingen zonder ouders bij Nidos.

Tolkendiensten
De Rijksoverheid stelt sinds medio juni de tolkendienstverlening van Livewords beschikbaar voor de zorg aan Oekraïense vluchtelingen. Dit geldt voor zorg in het kader van Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Publieke Gezondheid, Jeugdwet en WMO. De ondersteuning bestaat uit Oekraïense en/of Russische tolken en/of taalhulpen.
Maak gebruik van bijgevoegd stroomschema om bewust van taalondersteuning gebruik te maken en lees de bijgevoegde werkwijze van Livewords goed door voordat u een tolk inschakelt.
U kunt als volgt gebruik van maken van de tolkendienstverlening van Livewords:
• ad hoc aanvragen via het klantportaal of de app van Livewords, zonder tussenkomst van het callcenter, rechtstreeks en binnen 3 minuten;
• telefonisch via nummer 020-380 81 84;
• gereserveerde telefonische tolkdienst: aanvragen via het klantportaal of de app; en 
• gereserveerde videotolkdienst: aanvragen via het klantportaal of de app.

Meldpunt Oekraïne Nidos
Er zijn nieuwe landelijke afspraken over het melden van minderjarigen die zonder ouder(s) naar Nederland komen. Gemeenten moesten in verschillende situaties melden bij de Raad voor de Kinderbescherming en/of Nidos. Nu is afgesproken dat er één loket is voor gemeenten, namelijk Nidos. In de bijlagen vindt u ter informatie de gewijzigde taakkaart, het bijbehorende aanmeldformulier voor Nidos en een handreiking van de VNG.

Op de taakkaart vindt u ook de contactgegevens van de Meldingendienst van Veilig Thuis. Wij vragen u alert te zijn op signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld of mensenhandel (zoals ronselen van arbeidskrachten en (seksuele) uitbuiting) en deze door te geven aan Veilig Thuis.

Voor vragen, suggesties en zorgen, kunt u contact opnemen met Angelique Zoetekouw op a.zoetekouw@jeugdzhz.nl of 06 - 22 91 61 37 (maandag t/m donderdag).