Meest gestelde vragen

De Serviceorganisatie werkt hard aan het beantwoorden van uw vragen. U vindt hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Contract: FAQ Inkoop 2018-2019 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Hoe ziet het inkoopproces er voor 2018 en 2019 eruit?

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft de inkoop van jeugdhulp voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgeven door middel van het "Open huis model'.

Het contract zal bestaan uit één algemene overeenkomst met daarin algemene voorwaarden en (kwaliteits-)eisen en een overeenkomst per inkoopopdracht waarin specifieke voorwaarden, (kwaliteits-)eisen, tarieven en wijze van budgetberekening staan opgenomen. De inhoud van deze overeenkomsten is niet onderhandelbaar per aanbieder. De SO Jeugd sluit een contract met alle jeugdhulpaanbieders en Gecertificeerde Instellingen die akkoord gaan met de opgenomen voorwaarden en voldoen aan de (kwaliteits-)eisen. Er is dus geen sprake van een aanbesteding waarbij het contract aan een beperkte hoeveelheid aanbieders wordt gegund.
De bekendmaking van de definitieve openstelling van bovenstaande inkoopopdrachten vindt plaats via de website www.tenderned.nl en www.negometrix.nl

Hoe kan ik me als onderneming aanmelden indien ik een contract wil met de SO jeugd?

Via www.negometrix.nl kunt u zich aanmelden indien u in aanmerking wilt komen voor een contract. Om aan te kunnen melden dient u zich wel eerst te registreren als gebruiker op www.negometrix.nl.

Is de inhoud en voorwaarden van de tender alleen maar te zien als je je aanmeldt voor de tender, of kan ik ergens ook zien wat inhoudelijk alle kwalificaties zijn van de diverse percelen?

U kunt alleen via Negometrix de inhoud en voorwaarden van de percelen inzien. Deze staan niet op een andere plaats gepubliceerd.

Het lukt niet om mijn onderneming te registreren op www.negometrix.nl?

Indien u vragen heeft over het registreren op www.negometrix.nl of vragen heeft over het gebruikt van Negometrix kunt u contact opnemen met de helpdesk van Negometrix. Deze is bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer 085-2084666. U kunt uw vraag ook per mail sturen via servicedesk@negometrix.com

Moet ik me als ondernemer ook registreren op www.tenderned.nl om in aanmerking te kunnen komen voor een contract?

Nee, dat is niet nodig. Negometrix is het platform waar u zich kan inschrijven. Tenderned wordt alleen gebruikt voor de initiële aankondiging dat de inkoopprocedure voor 2018-2020 is gestart.

Wanneer is de deadline voor het aanmelden om in aanmerking te komen voor een contract met SO Jeugd?

Voor elke inkoopopdracht (Perceel) geldt dat de aanmelding uiterlijk op 1 oktober 2017 moet zijn ingeleverd om in aanmerking te kunnen komen voor een contract per 1 januari 2018. Voor volgende periodes gelden vaste data voor aanmelden en toelaten.

Is het mogelijk om ook na 1 oktober 2017 een aanmelding te doen om in aanmerking te komen voor een contract met de SO jeugd?

Elke drie maanden laat opdrachtgever ondernemers toe die zich hebben aangemeld, die voldoen aan alle voorwaarden en die akkoord gaan met alle voorwaarden. Zij dienen uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan de toelatingsdatum hun aanmelding volledig via Negometrix te hebben ingediend ter beoordeling. Uiterlijk twee weken voor de toelatingsdatum maakt de opdrachtgever bekend of de ondernemer is toegelaten. Op de toelatingsdatum maakt de opdrachtgever algemeen bekend welke nieuwe ondernemers zijn toegelaten via TenderNed.

Indien ik een aanmelding doe voor 1 oktober 2017 maar mijn aanmelding wordt afgewezen omdat ik bijvoorbeeld nog niet kan voldoen aan alle gestelde eisen, kom ik dan op een later moment nog in aanmerking voor een contract voor 2018 en 2019? Of ben ik dan verplicht te wachten tot de inkoopprocedure voor 2020 e.v.?

Nee, u hoeft daar in beginsel niet op te wachten. Elke drie maanden laat opdrachtgever ondernemers toe die zich hebben aangemeld, die voldoen aan alle voorwaarden en die akkoord gaan met alle voorwaarden. Zij dienen uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan de toelatingsdatum hun aanmelding volledig via Negometrix te hebben ingediend ter beoordeling. Uiterlijk twee weken voor de toelatingsdatum maakt de opdrachtgever bekend of de ondernemer is toegelaten. Op de toelatingsdatum maakt de opdrachtgever algemeen bekend welke nieuwe ondernemers zijn toegelaten via TenderNed

Kan ik als niet reeds gecontracteerde aanbieder (in oprichting) een contract krijgen?

Zodra u voldoet aan de gestelde eisen kunt u in aanmerking komen voor een contract. Indien uw onderneming nog in oprichting is dat niet het geval en kunt u zich niet aanmelden voor een contract. Wel kunt u zich op een later moment alsnog aanmelden: Elke drie maanden laat opdrachtgever ondernemers toe die zich hebben aangemeld, die voldoen aan alle voorwaarden en die akkoord gaan met alle voorwaarden. Zij dienen uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan de toelatingsdatum hun aanmelding volledig via Negometrix te hebben ingediend ter beoordeling. Uiterlijk twee weken voor de toelatingsdatum maakt de opdrachtgever bekend of de ondernemer is toegelaten. Op de toelatingsdatum maakt de opdrachtgever algemeen bekend welke nieuwe ondernemers zijn toegelaten via TenderNed.

Dien ik alle gevraagde bewijstukken uit het aanmelddocument bij mijn aanmelding in te dienen?

Enkel de documenten waarvan in Negometrix is aangegeven om toe te voegen bij uw aanmelding dient u in te dienen. Overige documenten (bijvoorbeeld gedragsverklaring aanbesteden of een verklaring van de Belastingdienst hoeft niet bij aanmelding te worden ingediend. De SO Jeugd kan dit op verzoek wel bij u opvragen.

Welke bewijsstukken worden er gevraagd van de aanbieder?

In Negometrix is aangegeven welke bewijsstukken (optioneel) kunnen worden opgevraagd. Bijvoorbeeld: Gedragsverklaring Aanbesteden of een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Verder is het afhankelijk van de zorg die wordt geleverd. De SO controleert op basis van de eisen die de Jeugdwet stelt. In Negometrix is bij een vraag aangegeven of u bewijsstukken dient in te dienen.

Wordt een contract aangegaan per AGB code, per praktijk of per persoon?

In beginsel wordt er per praktijk één contract afgesloten, tenzij u zich voor meerdere percelen aanmeldt (en mits u voldoet aan de gestelde eisen per perceel).

Kan ik me voor meerdere percelen aanmelden?

Mits u aan de gestelde eisen voldoet die aan de verschillende percelen worden gesteld. Zie Negometrix voor de gestelde eisen.

Hoe kan ik een DBC declareren vanaf 1 januari 2018?

In 2018 wordt niet meer gewerkt met DBC's. U dient in 2017 alle DBC's "hard" af te sluiten Hierover ontvangt u in het najaar van 2017 nadere instructie. Voor het declareren moet u gebruik maken van Vecozo. het platform Zo!Jong. Alleen als dit (nog) niet mogelijk is kunt u gebruik maken van het (Stipter)Mo Platform. Vanaf 2018 wordt afgerekend op basis van minuten declaratie.

Hoe dient u bij DBC's om te gaan met lopende trajecten 2017 in overgang naar 2018? (per 2018 start uren declaratie)

Zie vorig punt.

Is er vrijheid van keuze voor de cliënt?

Ja, de cliënt heeft de keuze uit alle gecontracteerde aanbieders waarbij budgettaire ruimte is. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor cliënten om met een PGB zelf zorg in te kopen.

Zijn aanbieders vrij om te kiezen met welke partijen zijn een hoofd- onderaannemer constructie aangaan of moeten dit altijd door de SO gecontracteerde partijen zijn?

Alle door de SO gecontracteerde aanbieders hebben volledige vrijheid om te kiezen wie zij als onderaannemer inzetten. De hoofdaannemer blijft echter wel aanspreekpunt voor de SO en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg door de onderaannemer.

Wordt er met een budgetplafond per aanbieder gewerkt?

Opdrachtnemer stelt elk kalenderjaar een budgetplafond vast voor Opdrachtnemer voor het opvolgende kalenderjaar. Voor de wijze waarop het budgetplafond bepaald wordt verwezen naar artikel "budgetplafond" in de overeenkomsten die zijn opgenomen in negometrix.

Wie houdt de budgetplafonds in de gaten?

Aanbieders hebben zelf de verantwoordelijkheid om de uitnutting van het budget te bewaken en dienen contact op te nemen met de SO zodra zij de grens van het budgetplafond bereiken.
Aanbieders dienen bij het aannemen van nieuwe cliënten ook rekening te houden met het budget dat nodig is om de zorg aan bestaande cliënten te bieden. De SO vergoedt alleen kosten bovenop het budgetplafond als hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend.

Zijn de kwaliteitseisen hetzelfde voor alle aanbieders? Ook dezelfde beroepseisen en inschrijvingen bij het register?

De eisen zijn gerelateerd aan de producten die aangeboden worden en gebaseerd op de eisen zoals geformuleerd in de Jeugdwet en zijn voor alle aanbieders gelijk.

Welke eisen worden er gesteld aan de verantwoording?

De eisen waaraan de verantwoording moet voldoen hoofdstuk 4 van de overeenkomst.

Is er een lijst welke zorg er nu aangeboden wordt?

Nee, er is niet één lijst. Wel een overzicht van producten die onder de Jeugdwet vallen. De SO heeft geen specifieke behandelingen of therapieën ingekocht maar budgetafspraken met aanbieders gemaakt waardoor zij de vrijheid hebben om de zorg in te zetten die per cliënt nodig is.

Waar ligt de coördinatie als iemand bij een aanbieder komt met een hulpvraag?

Die ligt bij het Jeugdteam/sociaal team van de betreffende gemeente.

Wanneer kom je in aanmerking voor een ruimer contract?

Eventueel kan een budgetplafond verhoogd worden, maar alleen wanneer de SO dat noodzakelijk acht en de middelen die binnen macrobudget gereserveerd zijn voor zorg dit toelaten. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan de contractadviseur.

Wat worden de tarieven?

De geldende tarieven per zorgtype vindt u terug op onze website en zullen worden opgenomen in Negometrix.

Krijgen alle aanbieders dezelfde tarieven?

Ja. Voor bestaande aanbieders waarbij de nieuwe tarieven ten opzichte van de huidige tarieven zodanig lager zijn dat een nog te bepalen drempelwaarde wordt overschreden geldt voor 2018 een overgangsregeling. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd.

Er zijn wachtlijsten van 20 weken, hoe kan dat?

Net als in voorgaande jaren zijn er ook in 2017 wachtlijsten, dit is niet een direct gevolg van de invoering van de Jeugdwet. Het jeugdteam/sociaal team coördineert de zorg en kan bij wachtlijsten in overleg met de cliënt ook naar een andere aanbieders verwijzen.

Worden er PGB’s afgegeven voor minder dan 10 uur zorg?

Ja, de 10 uurs grens geldt niet meer.

Kan er ook een combinatie van PGB en ZIN aangeboden worden?

Ja, als de jeugdige ervoor kiest en de combinatie voldoet aan de wettelijke criteria.

Mag onderaannemerschap samengaan met een overeenkomst?

Ja, het is mogelijk om zowel een overeenkomst te hebben met de SO jeugd als onderaannemer actief te zijn.

Mag je zowel zorg leveren onder de overeenkomst en daarnaast cliënten met een PGB in zorg nemen?

Ja, het is mogelijk om zowel een overeenkomst te hebben als cliënten met een PGB in zorg te nemen.

Waar zijn de PGB tarieven te vinden?

Op de website van de SO www.jeugdzhz.nl

Zijn er SROI verplichtingen?

Op het leveren van de diensten is Social Return on Investment (SRoI) van toepassing. Partijen bepalen in overleg op welke wijze hier invulling aan gegeven wordt.

Is het mogelijk dat er een vertegenwoordiging van de nieuwe aanbieders aansluit bij het transformatieberaad?

Nee, op dit moment is toetreding van nieuwe aanbieders niet mogelijk.

Worden wij alleen via de website op de hoogte gehouden?

In het algemeen houden wij u op de hoogte via de website www.jeugdzhz.nl. Aanbieders die zich willen aanmelden voor een contract dienen de website van Negometrix in de gaten te houden.

Waar kan ik terecht met vragen?

Om u zo goed mogelijk op weg te helpen, hebben we een overzicht gemaakt van de contactgegevens van organisaties die voor u het meest relevant zijn. U vindt dit overzicht onder “Contact”. Heeft u een vraag over de Serviceorganisatie? Dan kunt u contact opnemen met onze telefonische helpdesk: 078 770 8530. Vragen over deze inkoopronde kunt u uitsluitend stellen via Negometrix.

Wat is een Open huis model?

Het Open huis model ziet toe op een systeem van afspraken waarmee de opdrachtgever voornemens is diensten in het kader van de Jeugdwet op de markt aan te kopen door tijdens de gehele looptijd van dat systeem overeenkomsten te sluiten met iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken diensten te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de opdrachtgever zelf geen selectie onder de belangstellende ondernemers maakt (“een gunning”) en hun toestaat tot dat systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd ervan. De opdrachtgever voert en organiseert deze procedure in overeenstemming met het beginsel van gelijkheid van behandeling van ondernemers en met de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting. De opdrachtgever sluit dus een schriftelijke overeenkomst met elke ondernemer die voldoet aan en akkoord gaat met de gestelde voorwaarden. Individuele opdrachten verleent opdrachtgever op basis van die overeenkomst nadat een ander dan de opdrachtgever de betreffende opdrachtnemer uitkiest om een voorziening aan te bieden (Jeugdige die recht heeft op een voorziening, verwijzer, bij wet aangewezen instantie).

Welk leveringsvormen van zorg zijn er in 2018?

PGB en ZIN

Wat zijn de criteria voor het werken met onderaannemers?

Door de invoering van het werken met zorgprofielen komt het meer en meer voor dat er wordt gewerkt met hoofd- en onderaannemerschap. De Serviceorganisatie heeft de voorwaarden die verbonden zijn aan hoofd- en onderaannemerschap vastgesteld. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.jeugdzhzh.nl en in tenders op Negometrix.

Ik zit met mijn organisatie niet in de regio ZHZ, kom ik wel in aanmerking voor een contract?

Iedere aanbieder die voldoet aan de gestelde eisen zoals opgenomen in Negometrix komt in aanmerking voor een contract, ook als u niet in de regio ZHZ gevestigd bent.

Drang en dwang/ gecertificeerde instelling
Wie voert de functie “dwang” uit voor gezinnen voor wie vrijwillige hulp en/of “drang” ontoereikend is of niet

Gedwongen jeugdhulp bestaat uit kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Uitgebreide informatie vindt u op: www.kinderbescherming.nl

Er zijn twee typen kinderbeschermingsmaatregelen: ondertoezichtstellingen en gezagsbeëindigende maatregelen. Deze maatregelen worden opgelegd door de Rechtbank op basis van onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming voert onderzoek uit naar aanleiding van een besluit van de beschermingstafel, een spoedverzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling of ambtshalve uitbreiding. Dit laatste betekent dat de raad onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van een andere kerntaak, uitbreidt met een beschermingsonderzoek.

Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de Rechtbank (bij vonnis) en in een aantal gevallen ook door de officier van justitie (OM-afdoening en bij schorsing voorlopige hechtenis). De begeleiding van de jeugdige kan dus in een gedwongen kader en soms in een vrijwillig kader plaatsvinden. Ook kan jeugdreclassering worden ingezet bij nazorg na verblijf in een justitie¨le inrichting of op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. In deze gevallen gaat het om jeugdreclassering op vrijwillige basis (begeleiding in de periode tot de strafzitting).

Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgevoerd door de door ons gecontracteerde gecertificeerde instellingen. Voor 2016 zijn dat: Jeugdbescherming west, William Schrikker Groep en Leger des Heils. De Raad voor de Kinderbescherming neemt in het verzoek aan de Rechtbank een advies op over welke gecertificeerde instelling de maatregel kan uitvoeren.

Meer informatie vindt u op:

Waar zit de functie “drang” voor gezinnen die onvoldoende hulp vanuit het jeugdteam kunnen krijgen?

Deze functie wordt in Zuid-Holland Zuid in principe uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen. We gebruiken hiervoor de term ‘preventieve jeugdbescherming’. Preventieve jeugdbescherming kan uitsluitend worden uitgevoerd op basis van een besluit van de beschermingstafel.

De beschermingstafel is bedoeld voor het bespreken van meldingen over jeugdigen tot 23 jaar die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd waarbij zij en/of hun ouders/verzorgers de zorg die noodzakelijk is voor het wegnemen van de bedreiging niet of onvoldoende accepteren.

Preventieve jeugdbescherming wordt in principe ingezet voor een periode van 3 maanden. Wanneer dit tot onvoldoende resultaat leidt, wordt opnieuw aan de beschermingstafel besloten over het vervolg. In het licht van de gewenste transformatie van de jeugdhulp, ontwikkelen jeugdprofessionals van jeugdteams gaandeweg steeds meer expertise en vaardigheden om jeugdigen en ouders te bewegen tot het accepteren van en meewerken aan de benodigde hulp. Wanneer de betrokken jeugdprofessional het wenselijk vindt, kan de beschermingstafel besluiten om in plaats van preventieve jeugdbescherming de jeugdprofessional opdracht te geven om jeugdige en/of ouders/verzorgers te bewegen tot het accepteren van en meewerken aan de noodzakelijke hulp.

Wanneer jeugdigen en/of ouders/verzorgers niet willen meewerken aan preventieve jeugdbescherming, dan neemt de beschermingstafel een besluit over het vervolg. Jeugdigen en ouders/verzorgers kunnen niet worden gedwongen tot het accepteren van en meewerken aan hulp. Dat kan nadat een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd door de Rechtbank.

Financiering en bekostiging
Hoe ontvang ik als zorgaanbieder mijn opdracht en hoe declareer ik geleverde zorg?

Voor het ontvangen van een zorgtoewijzing en het versturen declaraties zijn twee routes beschikbaar.

Aanbieders die zorg leveren aan cliënten van de regio Zuid-Holland Zuid krijgen toegang tot het MO platform van Stipter. Via dit platform ontvangen zij opdrachten en kunnen zij declaraties indienen. Meer informatie over de wijze waarop dit in zijn werk gaat kunt u terug lezen in de handleiding van het MO platform (beschikbaar na inloggen op het MO Platform)

Zorgtoewijzing en declareren via het GGK/Vecozo is op dit moment in ontwikkeling Als u via GGK/Vecozo wilt communiceren kan dit alleen als vooraf een aansluitproces met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is doorlopen.
Zonder het doorlopen van het aansluit proces is communicatie via GGK/Vecozo niet mogelijk. Voor meer informatie over het aansluit proces kunt u contact opnemen via het email adres
clientadminstratie@jeugdzhz.nl

Is er sprake van veranderingen voor mijn VAR aangezien de inkoop voortaan via één partij geschiedt?

Voor het antwoord op deze vraag adviseren wij u om contact op te nemen met de belastingdienst of uw belastingadviseur.

Hoe ziet de financierings- en bekostigingssystematiek eruit?

Vooralsnog sluiten we voor de financiering en bekostiging aan bij de systematiek van voor 2016.