1. Notulen BO JH 08092021

Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 8 september 2021


Aanwezig:

Ed Magnée (SOJ), An Theunissen (Stichting Jeugdteams ZHZ), Marlies Michels (iHUB/Horizon), Arlette Sprokkereef (Bestuurder Enver), Sabine van der Meij ('s-Heerenloo), Yvonne Roelands (Accountmanager Yulius), Joost v/der Hulst (Bestuurder Jeugdbescherming West), Jaap de Gruijter (Bestuurder ASVZ),

Afwezig:

Steven van Die (voorzitter namens gemeenten ZHZ), Greet Houtekamer ('s-Heerenloo), Astrid Rotering (Jeugdbescherming West), Jan Glimmerveen (GRIP Psychologen)

Notulist:

Gülay Özdal (Projectondersteuner SOJ)


 1. Opening en vaststelling agenda

Sabine van der Mij vervangt Greet Houtekamer ('s-Heerenloo) en Yvonne Roelands vervangt Marco de Bruin (Yulius). Hanne Janssens (Beleidsadviseur SOJ) en Tijs van der Zanden (Contractadviseur SOJ) sluiten aan voor agendapunt 5a. Jacques van de Ven (Manager Kwaliteit en Ontwikkeling Stichting Jeugdteams ZHZ) sluit aan voor agendapunt 7.


De agenda wordt vastgesteld.


 1. Vaststelling notulen 07-07-20201

Hoe het zit met tijdelijke en nieuwe contracten (agendapunt 6)?

De huidige contracten worden met een jaar verlengd zodat er tijd is om de gemaakte afspraken in de ontwikkeltafels in te regelen. Dat biedt SOJ de gelegenheid om de afweging te maken welke partijen voldoen aan de gunnings- en selectiecriteria van het meerjarig contract welke per 1-1-2023 ingaat.

De notulen wordt vastgesteld.

 1. Mededelingen en zorgpunten

 • Is er voldoende aandacht voor de hele overzetting van het woonplaatsprincipe?

Vanuit SOJ is een werkgroep ruim een half jaar actief die in nauw overleg met VNG dit begeleidt en voorbereidt. De SOJ verwacht binnenkort van de VNG een landelijk inzicht en kijkt wat de financiële impact hiervan is op de gemeenten binnen de regio zowel onderling als buiten- en bovenregionaal. Er wordt dan ook gewerkt aan de implementatie in de systemen en de werkwijze. Binnen enkele weken verwacht de SOJ meer helderheid van de VNG en zal daarna hierover communiceren richting aanbieders, GI's en gemeenten.

Ed Magnée vraagt de werkgroep om de communicatie voor te bereiden die deze maand gedeeld zal worden.


 • Zijn de gemeenten betrokken in het inkoopproces?

De gemeenten zijn volledig betrokken en werken mee aan alle stukken en alle overleggen. De wethouders van de 10 gemeenten worden maandelijks geïnformeerd en de raden eens per 3 maanden.
 1. Stand van zaken Covid-19

 1. Er zijn medewerkers die covid-19 hebben gehad die nog lange tijd last hebben van de nasleep en nog niet volledig aan het werk kunnen.

 2. De link naar de enquête is gedeeld met de aanbieders met het verzoek om deze verder te delen met medewerkers en cliënten in ZHZ. De data wordt in september oktober verzameld en in oktober/november vinden de sessies plaats. Hiervoor worden de beleidsmedewerkers, professionals/medewerkers en cliënten en inwoners die zich opgeven voor de sessies uitgenodigd. Tijdens deze sessies wordt er stil gestaan wat de vragenlijst aan inzichten heeft opgeleverd en wat er verder wordt uitgediept. De uitkomsten van de vragenlijst wordt in het bestuurdersoverleg op 3 november gedeeld. Het advies aan het bestuurdersoverleg ligt in december klaar.


 1. Overzicht buitenregionale plaatsingen

 1. Hanne Janssens (en Tijs van der Zanden) geeft een toelichting op de presentatie woonanalyse (bijlage 5a, 5b, 5c en 5d)

 2. Het onderzoek naar de voorzieningen in plaatsingen willen we blijven vernieuwen. Dit vraagstuk komt eens per 2 á 3 maanden terug in de ontwikkeltafels segment 1 en 2. De zorgaanbieders worden gevraagd om input aan te leveren. 1. Stand van zaken van Inkoopproces

Ed Magée geeft toelichting op de presentatie Inkoop Jeugdhulp 2022 (bijlage 6).


 1. Samenwerking complexe casuïstiek

Jacques van de Ven geeft toelichting op de presentatie Expertteam Passende Hulp ZHZ (bijlage volgt nog)


 1. Rondvraag

Nidos (stichting Nidos?) verzoekt om de opvang van minderjarigen vluchtelingen uit te breiden. Speelt dat ook af bij de gemeenten?

 • Berichten hierover zijn niet bekend bij de SOJ en gemeenten. Indien er behoefte is aan ondersteuning van SOJ en gemeenten, dan kunnen de zorgaanbieders dit melden.Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 3 november van 09:00 – 11:00 uur.

4