Notulen ontwikkeltafel 07-02-2023

Notulen Ontwikkeltafel Jeugdhulp 07-02-2023
 

1. Welkom en mededelingen
De notulen van de vorige ontwikkeltafel op 14-11-2022 zijn vastgelegd.

2. Voorgang en Signalen
Geen opmerkingen over deze bijlage.

3. Voortgangsupdate ZorgNed
De overgang van MO Platform naar ZorgNed is soepel verlopen. Alles vanaf 2018 wat in MO Platform stond, is overgezet naar ZorgNed. De aanbieders hebben bij de overgang geen inlogcodes ontvangen voor inzage in ZorgNed. Het nieuwe applicatiesysteem stuurt alle informatie via het berichtenverkeer.  Aanbieders kunnen op verzoek een account ter inzage krijgen door een mail te sturen naar clientadministratie@jeugdzhz.nl. De reden dat de aanbieders standaard geen account hebben gekregen, komt doordat er in MO Platform weinig gebruik daarvan is gemaakt. 
Bij ZorgNed zijn de controles scherper. Zij letten met name op:
• De tarieven: Hier gelden de afgesproken tarieven. De rekenregels zijn volgens de landelijke standaard. Informatie over de rekenregels kunnen per mail opgevraagd worden bij clientadminstratie@jeugdzhz.nl
• De creditdeclaraties: Voor crediteren geldt dezelfde regel als bij debiteren. Volgens landelijke standaard is het van belang om het referentienummer mee te geven. ZorgNed controleert of hetzelfde referentienummer is ingevuld. 
Alle inhoudelijke of functionele vragen handelt de Serviceorganisatie zelf af. De vragen kunnen gemaild worden naar clientadministratie@jeugdzhz.nl

4. Onderzoek en Ontwikkeling
Tussentijdse wijziging tijdens looptijd van niet-instelling naar instellingstarief
Momenteel is er contractueel opgenomen dat gedurende de initiële looptijd van 3 jaar geen tussentijdse aanpassingen mogelijk is. De overweging kan zijn om deze keuze wel toe te staan bij een verlenging van de overeenkomst. Hiervoor zullen wij dan de criteria, waaraan een aanbieder moet voldoen voor het instellingstarief, onder de loep te nemen. Wij verwachten hier Q3 op terug te komen. 
ACTIE SOJ: Onderzoek op dit punt oppakken en opnieuw agenderen op de derde ontwikkeltafel.

VOIT
SOJ kiest er voor om na afstemming met de betrokken GI's een andere wijze van financieren van Veilig opgroeien is Teamwork te hanteren. SOJ wil de manier van financieren wijzigen in een lumpsum-bedrag op basis van een addendum bij de bestaande overeenkomst jeugdhulp. Nu gebeurt dit jaarlijks nog via een subsidierelatie. Om deze manier van financieren mogelijk te maken is een addendum opgesteld voor de GI's en wordt de dienstbeschrijving VOIT aangepast. SOJ kiest hier enerzijds voor vanwege rechtmatigheid van financiering, anderzijds is het voordeel van deze manier van financieren dat de extra administratieve last van het huidige subsidieproces vervalt. Hiermee zetten we een (nieuwe) stap in het structureel terugdringen van de administratieve lasten binnen onze regio.

Signaal Zorgboeren ZHZ
Zorgboeren ZHZ merken dat zorg wordt toegezegd door de jeugdprofessional en dat de beschikking vervolgens heel lang uitblijft. Dit ligt niet aan de administratie van de SOJ, maar aan de drukte bij de Jeugdprof. Is dit herkenbaar? Wie wil hierover meedenken?

De jeugdhulpaanbieders, aanwezig bij de ontwikkeltafel, geven aan dat dit probleem herkenbaar is. Ook een vertegenwoordiger vanuit het onderwijs geeft aan dit signaal te herkennen. De termijn  van achtweken zoals wettelijk bepaald, tussen aanmelding, intake en toegang is niet altijd haalbaar. Aanbieders geven daarnaast ook aan dat bv. het administratieve proces rondom afwijkingen op het normenkader lastig is omdat er bv. verschil zit in de uitvoer door de verschillende lokale teams van de gemeenten. Afgesproken wordt om tijdens de contractbeheergesprekken te bespreken wat wel en niet goed is gegaan/gaat met betrekking tot het normenkader. Ook wordt afgesproken dat signalen zoveel mogelijk gebundeld teruggelegd worden bij de SOJ. 
ACTIE SOJ: Normenkader komt de volgende Ontwikkeltafel terug op de agenda
ACTIE AANBIEDERS: Bespreekbaar maken knelpunten m.b.t. het normenkader

Onderzoek schrappen specialistische diagnostiek
Naar aanleiding van de vorige ontwikkeltafel waarin we hebben toegezegd een onderzoek te doen naar het schrappen van de specialistische diagnostiek, willen we als eerste stap nogmaals het gesprek aangaan met de partners die we daarover eerder hebben gesproken (Neuroscan, PSY, Yulius, KJP en Eddee). U zult begin maart hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
ACTIE SOJ: Opnieuw agenderen voor de volgende ontwikkeltafel inclusief concreet voorstel.
ACTIE SOJ: Gesprek plannen met betrekking tot dit punt (ergens begin maart) met de SOJ (contractmanager) en aanbieders (Neuroscan, PSY, Yulius, KJP en Eddee).

5. Aanpassingen structuur contractmanagement
De contractbeheergesprekken worden vanaf 2023 anders georganiseerd met als doel om de gesprekken gerichter en gestructureerder te voeren. Er zijn 3 momenten in het jaar wanneer deze gesprekken plaats zullen vinden. Vanuit de Serviceorganisatie Jeugd sluit de contractmanager, contractbeheerder en bij bepaalde aanbieders de senior contractmanager aan. De beleidsambtenaren vanuit de gemeenten sluiten ook bij een aantal gesprekken aan. De brancheteams (SOJ + gemeente) komen vooraf ter voorbereiding en na de contactbeheergesprekken voor een nabespreking bij elkaar. Deze teams bestaan uit de contractmanagers, contractbeheerders, senior contractmanager en de beleidsambtenaren van de verschillende gemeenten. Naast deze individuele gesprekken vindt er 2 x per jaar collectieve gesprekken plaats. De aanbieders die hiervoor in aanmerking zijn inmiddels per mail geïnformeerd. De gesprekken worden in de 2e ronde van de contractgesprekken ingepland.

6. Pauze

7. Aanmeldroute Gezinshuizen 
Roos Overes (Enver) geeft een presentatie over 1 aanmeldformulier voor de regio ZHZ. Hierin nemen ze de regio Gelderland als voorbeeld met een aantal aanpassingen. De presentatie is bijgevoegd als bijlage. Roos Overes doet een oproep aan andere deelnemers om mee te denken over dit thema en stelt voor dit thema de volgende ontwikkeltafel opnieuw te agenderen zodat de aanwezigen over de voortgang kunnen worden geïnformeerd
ACTIE SOJ: opnieuw agenderen van dit thema op de tweede ontwikkeltafel (23 mei 2023).
ACTIE Roos Overes/werkgroep: voorbereiden voortgangsupdate en betrekken benodigde partners (zoals bv. andere aanbieders en/of SOJ).

8. Voortgang Werkagenda Jeugdhulp
Dit agendapunt komt te vervallen i.v.m. afwezigheid van Corina van Ipenburg (SOJ). Er is wel behoefte aan een aparte tussentijdse bijeenkomst waarin genodigden wordt geïnformeerd over de voortgang van de werkagenda
ACTIE SOJ: plant de bijeenkomst in voor de volgende Ontwikkeltafel op 23 mei 2023.

9. Aangescherpte Opdracht expertteam
De voorzitter van het expertteam heeft mandaat gekregen voor het nemen van besluiten omtrent casussen die zijn vastgelopen in het expertteam. Het nemen van besluiten moet echter wel zoveel mogelijk in gezamenlijkheid gebeuren met de betrokken partijen maar waar dat niet kan of gebeurt, beslist de voorzitter. Indien de partijen er niet eenduidig uitkomen dan heeft de voorzitter het recht om een besluit te nemen die de overige partijen dan ook dienen op te volgen. De rol van de voorzitter moet hierin dan ook gerespecteerd worden.. Besluiten boven de €50.000 gaan terug naar de gemeenten.
Bij ingewikkelde casussen wordt samen met de gemeente een besluit genomen. De gemeente(n) staat als verantwoordelijke achter het genomen besluit vanuit het expertteam, ook in het geval dat er achteraf bijvoorbeeld juridische procedures gestart worden naar aanleiding van de ingezette hulp.
Tijdens de volgende ontwikkeltafel op 23 mei a.s. wordt op verzoeken voorlichting gegeven over de inrichting, rol e.d. van het expertteam.
ACTIE SOJ: agenderen voorlichting expertteam op de volgende ontwikkeltafel (23-05-2023) in afstemming met de voorzitter van het expertteam.

10. Afsluiting
De volgende twee ontwikkeltafels gaan we op verzoek van de deelnemers fysiek organiseren.
ACTIE SOJ: de ontwikkeltafels in Q2 en Q3 omzetten van MS Teams naar fysiek (of hybride) en zorgen voor de locatie. 

Actiepunt Verantwoordelijke(n)
Onderzoek uitvoeren tussentijdse wijziging wel/niet instellingstarief Contractmanager SOJ
Opnieuw agenderen tussentijdse wijziging wel/niet instellingstarief Contractmanager SOJ (voorbereiding) en secretaris ontwikkeltafel SOJ
Normenkader agenderen voor de volgende ontwikkeltafel SOJ
Knelpunten kenbaar/bespreekbaar maken m.b.t. het normenkader Aanbieders (en SOJ)
Opnieuw agenderen schrappen specialistische diagnostiek INCL. concreet voorstel Contractmanager SOJ (voorbereiding) en secretaris ontwikkeltafel SOJ
Plannen gesprek m.b.t. schrappen specialistische diagnostiek tussen SOJ en een aantal aanbieders Secretariaat SOJ
Aanmeldroute gezinshuizen:
a. Verder oppakken van dit thema en betrekken benodigde partners 
b. Opnieuw agenderen van dit thema op de volgende ontwikkeltafel


a. Roos Overes (Enver)/ werkgroep 
b. Roos Overes (Enver)/ werkgroep (voorbereiding) en secretaris ontwikkeltafel SOJ

Werkagenda Jeugdhulp: plannen tussentijdse bijeenkomst voor de deelnemers aan de ontwikkeltafels om hen te informeren over de voortgang Secretariaat SOJ (plannen en uitnodiging) en Corina van Ipenburg (SOJ) (inhoudelijke voorbereiding)
Agenderen toelichting rol, inrichting e.d. van het expertteam op de volgende ontwikkeltafel Secretaris ontwikkeltafel SOJ in afstemming met de voorzitter van het expertteam
Omzetten ontwikkeltafel Q2 & Q3 van digitaal naar fysiek + regelen locatie Secretariaat SOJ

 

Deelnemerslijst