Notulen Bestuurlijke ontwikkeltafel 22 juni 2022

Notulen Bestuurlijke Ontwikkeltafel d.d. 22 juni 2022

 

Aanwezig:

Steven van Die (voorzitter), Paul van Hattem (SOJ), Corina van Ipenburg (SOJ), Jan Glimmerveen (GRIP Psychologen), Roos Alblas (Boba), Hannie Olij (Timon), Aleksandra Trobok (Enver), Jozien Snijders (Parnassia Groep), Frans Duringshoff ('s-Heerenloo), Jaap de Gruijter (ASVZ), Marlies Michels (Horizon) Astrid Rotering (Jeugdbescherming West), Anke Elze (Oudeplatform), Yvonne van der Plas (JET), Irene Blom (De Hoop), Claudia Karels (ASVZ)

Afwezig:

Greet Houtekamer ('s-Heerenloo), An Theunissen (Stichting Jeugdteams), Jacques v/d Ven (Stichting Jeugdteams), Jaap de Gruijter (ASVZ), Marco de Bruin (Yulius)

Notulist:

Gülay Özdal (SOJ)

 

1. Opening en vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen notulen 20-04-2022
De notulen worden vastgesteld.

3. Mededelingen (mondeling)
• Marja Noordhoek is gestopt als directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. Paul van Hattem neemt tot eind 2022 deze functie waar. Paul is vanaf 2015 werkzaam bij de DG&J en was actief betrokken bij het dossier VT. De meeste onderwerpen kent hij op hoofdlijnen, maar gaat zich nu verder verdiepen op inhoud.
• Steven van Die was bij de vorige Bestuurlijke ontwikkeltafel afwezig. Dit is voor hem de eerste bijeenkomst. Ook omdat Paul van Hattem een nieuwe deelnemer is, stelt iedereen zich voor.
• Astrid Rotering benoemt dat het niet goed gaat met de jeugdbescherming. De wachttijden lopen op. De combinatie van organiseren en snelle hulp lukt niet. Er zijn gesprekken geweest met de regio's, Ministerie van VWS en jeugdautoriteiten. De verwachting is om samen te moeten prioriteren. De discussie is nu op politiek niveau.
In het AD verscheen hierover een bericht Noodklok van Pim van Uchelen.
 
4. Oekraïne en jeugdhulpgebruik
In het vorige overleg is de informatie rondom het organiseren van opvang van vluchtelingen gedeeld (zie notulen). We zien geen hoge toename van aanmeldingen. 

5. Sturing geven aan de ontwikkeltafels (bijlage)
Corina van Ipenburg geeft toelichting op de presentatie over de 3 hoofdlijnen uit de transformatieplannen, de overeenkomst en vanuit signalen uit het veld. Voor alle drie hoofdlijnen worden bestuurlijke ambassadeurs gezocht die samen met de portefeuillehouder Jeugd fungeren als klankbord, aanjager en informatiedeler. 
• Hoofdlijn 1 Verbeteren proces en trajectgericht samenwerken: De Hoop wil overwegen ambassadeur te worden van lijn 3.
• Hoofdlijn 2 Verbeteren integraal ambulant: Voor lijn 2 hebben we nog geen ambassadeur.
• Hoofdlijn 3 Verbeteren verblijfsvoorzieningen: Hannie Olij geeft aan dat Timon ambassadeur wil zijn van lijn 3. Enver, iHub en ASVZ willen graag samen met Timon deelnemen aan deze opdracht.
Anke Elze vraagt wat de rolneming van de clientvertegenwoordiging is. Corina van Ipenburg neemt contact op met Anke-Elze.
In de zomervakantie verwachten we met de betrokken partijen een eerste concretisering aan de drie ontwikkelingen op te stellen. De ontwikkelingen worden zo concreet mogelijk neergezet, zodat de aanbieders mee aan de slag kunnen.

6. Terugkoppeling vanuit de ontwikkeltafel
Als informatie wordt medegedeeld dat de duur van de sessies te kort is voor een verdiepingsslag. Er zijn tips en adviezen opgehaald voor de gemeenten die in gesprek gaan met hun lokale team. 

7. Rondvraag
• Het verzoek van Steven van Die is om deze vergadering 2x fysiek te houden, bijvoorbeeld in de zomerperiode en in de winter 2x online.
• Voor de lijn Verbeteren integraal ambulant is geen ambassadeur aangemeld/aangewezen. Hoe vind de afronding plaats? 
- Iedereen is uitgenodigd om zich bij Corina van Ipenburg aan te bieden als ambassadeur. Dat kan per mail naar cjc.van.ipenburg@jeugdzhz.nl. Zo nodig neemt Corina van Ipenburg contact op met het verzoek om ambassadeurschap op te pakken. 

Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 12 oktober 2022.