Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 10 maart 2021

Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 10 maart 2021


Aanwezig:

Steven van Die (voorzitter namens gemeenten ZHZ), Ed Magnée (SOJ), An Theunissen (Stichting Jeugdteams ZHZ), Wim Kos (ASVZ), Marlies Michels (iHUB/Horizon), Astrid Rotering (Jeugdbescherming West), Jan Glimmerveen (GRIP Psychologen), Marco de Bruin (Yulius), Arlette Sprokkereef (Enver)

Afwezig:

Miranda Kouters ('s-Heerenloo)

Notulist:

Patricia Baldée


 1. Opening en vaststelling agenda


De agenda wordt vastgesteld.


 1. Mededelingen en zorgpunten


Er wordt door meerdere aanbieders aangegeven dat er op dit moment geen prioriteit gegeven kan worden aan de beschikbaarheidsapp. Op dit moment hebben de mensen hun handen vol met de crisis en dit gaat om een complexe investering.

Daarnaast gaat het in praktijk vaak om complexe patiëntstromen, waarbij de goede route voor elk type patiënt niet zomaar in een app te zetten is. Precieze en goede afstemming hierover is belangrijk.

Uiteraard is er veel werk aan vooraf gegaan en is dit op ambtelijk niveau besproken. Het betreft een goed hulpmiddel om inzichtelijk te maken waar de capaciteit zit om passende zorg te bieden. De tool is al twee jaar in een aantal regio's in gebruik. An geeft aan dat het mooi is dat beschikbaarheid inzichtelijk wordt, maar qua tijdspad is het misschien logischer om te koppelen aan de nieuwe inkoop. De boodschap van de aanbieders wordt mee terug genomen naar het team. Soj koppelt daarna terug hoe verder1.


JB West is aan het onderzoeken of de JB organisatie in Zeeland kan worden overgenomen, waarbij afgesproken is dat de overname niet ten koste mag gaan van de andere 4 regio's. De situatie in Zeeland is zorgwekkend, dus ze proberen deze overname te laten slagen. Er wordt nu gekeken of het financieel haalbaar is.

Steven geeft aan dat het goed is om dit ook in het bovenregionaal overleg te melden.


 1. Positie en doel bestuurdersoverleg


De notitie 'Positie en doel bestuurdersoverleg jeugdhulp' wordt besproken.

Bij het maken van de notitie is gekeken naar de toekomst om doel, inhoud en transformatie nadrukkelijker een plek te geven. De vraag is of de voorgestelde werkwijze voor iedereen een goede wijze is?


Een aantal vragen die door aanbieders genoemd worden:

 • Hoe worden de zaken die bij de zeven ontwikkeltafels besproken worden weer bij elkaar gebracht?

 • Welke spelers zitten aan welke tafel?

 • Vanuit de ontwikkeltafels wordt op uitvoerend/managementniveau geagendeerd richting het bestuurlijk overleg maar hoe vind terugkoppeling van bestuur naar uitvoering plaats?


De ontwikkeltafels zijn in deze fase nog gericht op inkoop en contractering. Er wordt gezocht naar een manier om dit terug te koppelen naar het bestuurlijk overleg. Per segment zitten een aantal gespecialiseerde partijen aan tafel. Dit wordt vervolgens cross-sectoraal in dit overleg besproken.

De regiogemeenten hebben aangegeven het contact met zorgaanbieders te missen. Dat geldt ook voor de aanbieders. Dit lossen de ontwikkeltafels niet per definitie op. Het is belangrijk dat gemeenteambtenaren worden opgenomen aan de ontwikkeltafels of dat op andere wijze interactie ontstaat. Het is belangrijk dat gevoelsverbinding blijft bestaan. In Rijnland wordt al op een dergelijke gewerkt, al is het aantal spelers daar beperkt(er).


Het is een goede ontwikkeling om samen verder te werken aan de transformatie. Dit vraagt om goed na te denken hoe we dit aan beide kanten kunnen benutten.

Vanaf het volgend bestuurlijk overleg wordt de voorgestelde werkwijze zoveel mogelijk ingezet tot 1 januari. Bedoeling is een week van tevoren een concept-agenda te sturen waarop input gegeven kan worden. Daarnaast zullen de stukken en notulen op de site geplaatst worden eventueel met de contactgegevens van de betreffende partijen. Hiermee kan worden teruggekoppeld naar de eigen achterban. 1. Scenario's Covid-19


In de media komen diverse beelden naar voren wanneer het gaat om de mentale gezondheid van kinderen. Het SCP verwacht dat de maatschappelijke gevolgen van corona beperkt zijn. Ook in de cijfers van SOJ en Veilig Thuis is nog geen aanwijsbaar effect zichtbaar. Desalniettemin spreekt de memo waarbij we rekening willen houden met scenario’s voor zich.


Vanuit de sectoren wordt een korte reactie gegeven:

 • Verwijzing naar de jeugd GGZ neemt in alle regio’s toe, verbinding met volwassenen GGZ ontbreekt. Zijn zorgaanbieders bereid om die verbinding te maken? (JBW)

 • Bij sprake van leerachterstanden kan JBW scholen in ZHZ ondersteunen/benaderen (JBW)

 • Herkenning van toename GGZ-problematiek (Enver)

 • Instroom iHUB vooralsnog rustig en stabiel (iHUB)

 • Oplopende wachtlijsten, zeker op specialistisch gebied. Studieachterstand wordt als nihil geschat (digitaal onderwijs) maar daarentegen de leerachterstanden (de wijze waarop je –samen en van elkaar- leert) zijn wel aanzienlijk (Yulius)

 • Minder zorg om cliënten die al "binnen" zijn, zorg vooral om cliënten die nog niet binnen zijn (GRIP Psychologen)


Conclusie: beeld verschilt per aanbieder en er is vanuit enkel aanbiedersperspectief geen eenduidig antwoord te formuleren.


Vraag 5 van de notitie: Welke nadere inzichten/informatie/data is er nodig om tot effectieve oplossingen te komen?


Vanuit de DG&J is er een initiatief om een analyse te maken met data van o.a. Veilig Thuis, Leerplicht en Vroeg- en voortijdig schoolverlaten. Hiervan zal voor de zomer een rapportage gemaakt worden om handelingsperspectief te kunnen gaan bieden.

Vanuit gemeenten is er behoeften om vroegtijdig te kunnen anticiperen (preventie) op een mogelijke toestroom van hulp.


Vraag 1-4 van de notitie: Wat kunnen we nu al doen om nu de nood te leveren?


Het onderwijs wordt als een belangrijke signaleerder ervaren wanneer het gaat om achterstanden en hulpvragen. Samen met het onderwijs zou een inventarisatie gemaakt moeten worden om de signalen te bundelen en vanuit beide perspectieven (onderwijs en aanbieders) te beoordelen en expertise te bundelen.

Voorgesteld wordt om een overleg in te plannen met een afvaardiging van de samenwerkingsverbanden van het onderwijs, aanbieders, JBW en Stichting Jeugdteams in te plannen (actie An Theunissen). 1. Samenwerking complexe casuïstiek


Agendapunt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Het gaat niet over de genoemde casus maar over het proces wat hieronder ligt. Welke vorm van samenwerking is nodig om tot een oplossing te komen? Dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering verder voorbereid, onder meer met een advies namens de aanbieders. (coördinatie An Theunissen) 1. Eerste overdracht buitenregionale plaatsingen


Een eerste analyse over buitenregionale plaatsingen is door de SOJ gemaakt. Het bleek nog niet eenvoudig om de cijfers aangeleverd te krijgen.

Nu we in beeld hebben om hoeveel personen het gaat, is de vraag welke zorg en begeleiding krijgen de jongeren/jeugd en welke voorzieningen hebben we daarvoor nodig?

En welke van deze jeugdigen kunnen wel in de regio terecht en welke hebben zulke specialistische zorg nodig dat dit niet in de regio kan.


Aangegeven wordt dat als een jongere hulp nodig heeft en in Barendrecht terecht komt is het officieel buitenregionaal, maar wel met een gecontracteerde aanbieder in ZHZ. Het ligt er ook aan waar je woont in de regio. Daarnaast is het niet de bedoeling om 'grenzen te sluiten'. Maar voor jeugdigen is het beter om binnen de regio te blijven. De voorkeur blijft wel om bij een gecontracteerde maatwerkaanbieder te plaatsen.


Belangrijk nu dus is om te kijken naar kinderen die ver buiten de regio zitten. Belangrijk daarbij is bovendien inzicht in de keuzes en visie over de afbouw van voorzieningen en de opbouw naar het lokale veld. Hierop dit is regie en sturing nodig.

Afgesproken wordt om gezamenlijk in kaart te brengen wat niet kan in deze regio

Wat is het zorgpakket wat geleverd wordt en welke keuzes zijn er in het verleden gemaakt?

(Coördinatie Marlies Michels).


Welke behoefte aan woonvoorziening met zorg is er in deze regio? Is het gecontracteerde aanbod onvoldoende? Hoe gaan we aan de ontwikkeltafels de opbouw en afbouw van voorzieningen vormgeven?

(Actie Ed Magnée)

Dit onderwerp zal als agendapunt genoteerd worden voor een volgend overleg.


 1. Toelichting Inkoopproces; de vereenvoudigde SAS-procedure


De presentatie van de SOJ wordt getoond. De bedoeling is om eind juni de aanbesteding te publiceren. De doelstelling om dit eind van het jaar af te ronden.

Er zijn nog geen keuzes gemaakt wat betreft partijen. Ten aanzien van de bekostigingsmodellen is wel een keuze gemaakt. Keuzes voor tariefstelling zijn nog in behandeling. De keuze welke van de 4 we gaan toepassen is nog niet bekend.


Men is blij met de toelichting en dat ZHZ op deze manier instapt.


De presentatie mag gedeeld worden. 1. Rondvraag


Steven meldt dat hij binnenkort op werkbezoek gaat bij Horizon samen met de contractmanager van de SOJ. Bezoeken aan andere aanbieders volgen.
Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 12 mei van 09.00-11.00 uur.

1 6/4/2021 - Reactie SOJ: Gebruik van de beschikbaarheidsapp is onderdeel van de contracten per 1 juli 2021. In de praktijk wordt dan echter gestart met een ‘coalition of the willing’. De overige ‘willing’ kunnen in de loop van het jaar aansluiten waardoor ook hun beschikbare capaciteit zichtbaar wordt voor professionals. Doelstelling is om per 1 januari 2022 dan een volledig inzicht te hebben.

5