Notulen BOJ 12-01-2022

Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 12 januari 2022

 

Aanwezig:

Steven van Die (voorzitter namens gemeenten ZHZ), Ed Magnée (SOJ), An Theunissen (Stichting Jeugdteams ZHZ), Jan Glimmerveen (GRIP Psychologen), Marlies Michels (iHUB/Horizon), Aleksandra Trobok (Enver), Janny van Mullem ('s-Heerenloo), Astrid Rotering (Jeugdbescherming West), Marco de Bruin (Yulius), Claudia Karels (ASVZ)

Afwezig:

Arlette Sprokkereef (Bestuurder Enver), Greet Houtekamer ('s-Heerenloo)

Notulist:

Gülay Özdal

 

  1. Opening en vaststelling agenda

Aleksandra Trobok vervangt Arlette Sprokkereef (Enver), Claudia Karels vervangt Jaap de Gruijter (ASVZ) en Janny van Mullem vervangt Greet Houtekamer ('s-Heerenloo). Corina van Ipenburg (SOJ) sluit aan voor agendapunt 5, Jacques van de Ven (Stichting Jeugdteams) sluit aan voor agendapunt 7 en Inge Smid-Faken (SOJ) kijkt als back up voor de notulen

De agenda wordt vastgesteld.

  1. Vaststellen notulen 03-11-2021

De notulen worden vastgesteld.

  1. Mededelingen

Geen mededelingen.

  1. Stand van Zaken Covid-19

An heeft geen zicht op de acties richting onderwijs. Dit pakt zij nog op en koppelt het terug in het volgende bestuurdersoverleg. 
Er is geen bezwaar geweest op de vraag om de rapportage van het onderzoek openbaar te delen. Deze is al wel gedeeld op LinkedIn, maar nog niet naar de regio's gestuurd.
De vragenlijst was breed uitgezet en is daarom moeilijk te duiden hoeveel pleegzorgouders deze hebben ingevuld.
An Theunissen en Aleksandra Trobok maken samen een aanbiedersbrief met concrete acties richting de gemeenten. De acties worden nog onderzocht en teruggekoppeld aan dit overleg.

  1. Stand van zaken Inkoopproces

5a. Corina van Ipenburg geeft een presentatie over het normenkader (bijlage).
Zittende cliënten vallen niet onder het normenkader. Pas als er een nieuwe beschikking komt, vallen ze onder het normenkader. De backoffice ervaart het omzetten van de toewijzingen in het systeem als belemmerend en tijdrovend. Claudia Karels vraagt hier aandacht voor en om de ervaringen te bespreken in een sessie. SOJ kijkt intern om te faciliteren. Het normenkader komt terug op de agenda.

5b. Naast het Bestuurdersoverleg jeugdhulp staat ook het Bestuurlijk ontwikkeltafel gepland. Het besluit is om beide overleggen in elkaar te schuiven. Het Bestuurdersoverleg Jeugdhulp heeft een frequentie van 8 weken en het bestuurlijk ontwikkeltafel 3-4 keer per jaar. De overleggen worden voor het rest van het jaar ingepland door SOJ.

  1. Plan van Aanpak regio ZW – GI's

Tijdig hulp bieden binnen 3 maanden: De cijfers zijn licht aan het dalen. Dat is een goed teken. Aan de voorkant is de inzet van expertteam een aandachtspunt. De casussen moeten sneller in beeld zijn, zodat we de juiste voorzieningen sneller kunnen treffen. Aan de achterkant bij uitstroom is de 24-uurs hulp nog een problematiek. SOJ is samen met partijen bezig om het aanbod aan de achterkant verder te ontwikkelen en Stichting Jeugdteams aan de voorkant om de casussen tijdig in beeld te krijgen.
Zorgaanbod blijft ingewikkeld. De verschillende procedures vertraagt de samenwerking tussen aanbieders en GI's, maar is ook wel verbeterd. De jeugdbeschermer wordt binnen de gestelde termijn toegewezen.
De oplopende besmettingen in relatie tot beschikbare medewerkers is zorgelijk.

  1. Samenwerking complexe casuïstiek

Jacques van de Ven geeft een presentatie over Regionale expertteam passende hulp. 
Er zijn positieve verwachtingen dat de norm binnen 3 maanden in 2022 gaat lukken. Het aanbod voor meest zware vorm van zorg ontbreekt. Hoe vinden we samen een oplossing?
Jongeren van 16-17 jaar komen pas aan de achterkant via het expertteam in beeld bij zorgaanbieder. Deze jongeren kunnen in een eerder stadium tijdig de juiste hulp krijgen. Dit is een ontwikkelpunt voor langer termijn waar we domeinoverstijgend naar moeten kijken.
We moeten sneller samenwerking zoeken en het expertteam eerder inschakelen.
De aantal aanmeldingen in de presentatie zijn actueel. Het doel is om deze bij te houden zodat er een structureel inzicht ontstaat. Het beeld in ZHZ is t.o.v. de andere regio's niet negatief, de lijnen zijn korter en de samenwerking is goed.
Op basis van de cijfers worden de verdere stappen besproken. Als het kan dan volgt er in maart een live meeting. Voor een betere beeldvorming is de wens om de casussen te evalueren die door de lokale teams laat zijn aangeleverd. Ed legt dit onderdeel neer bij de nog aan te nemen programmamanager Kind- en Gezinsbescherming. Waarschijnlijk is dit pas 2e kwartaal gereed. Voor nu is de actie om vanuit het expertteam een sessie te organiseren om casussen te analyseren voor verbetering. De evaluatie wordt een structureel onderdeel van het expertteam.

  1. Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming

De gemeenten hebben akkoord gegeven voor het programma zoals Ed had voorgesteld. Er komt een vacature voor een programmamanager. Ed deelt de vacature zodra deze open staat.

  1. Rondvraag

Wat is er precies afgesproken over de terugspoelsessies en wie neemt het initiatief?
Jacques, Marlies, Aleksandra en iemand van Jeugdbescherming West evalueren de kinderen vanuit de doorbraakaanpak. Marlies neemt met Jacques contact op.

Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 9 maart 2022.