Notulen BOT 12-10-2022

Notulen Bestuurlijke Ontwikkeltafel d.d. 22 juni 2022

 

Aanwezig:

Steven van Die (voorzitter), Paul van Hattem (SOJ), Corina van Ipenburg (SOJ), Jan Glimmerveen (GRIP Psychologen), Hannie Olij (Timon), Aleksandra Trobok (Enver), Jozien Snijders (Parnassia Groep), Frans Duringshoff ('s-Heerenloo), Marlies Michels (Horizon) Astrid Rotering (Jeugdbescherming West), Anke Elze (Oudeplatform), Yvonne van der Plas (JET), Irene Blom (De Hoop), Claudia Karels (ASVZ), Roos Alblas (Boba), Jacques v/d Ven (Stichting Jeugdteams), Marco de Bruin (Yulius), Esther Reinhard (Enver) en Janny van Mullem ('s-Heerenloo)

Afwezig:

Jaap de Gruijter (ASVZ), Greet Houtekamer ('s-Heerenloo), An Theunissen (Stichting Jeugdteams),

Notulist:

Gülay Özdal (SOJ)

 

1. Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld.
Janny van Mullem vervangt Greet Houtekamer.
Esther Reinhard sluit voor de eerste keer aan bij dit overleg en stelt zich voor. Zij is bestuurder bij Enver.

2. Vaststellen notulen 22-06-2022

Irene Blom en Hannie Olij hebben eerder een aanpassing doorgegeven. Deze worden alsnog verwerkt in de notulen van 22 juni 2022.
De notulen worden verder vastgesteld.

3. Mededelingen (mondeling)

 • Astrid Rotering vraagt aandacht voor het bespreken van het juiste zorgaanbod voor gezinnen. Er wordt nog steeds "nee" gezegd in de praktijk vanwege ingewikkeldheid van een casus. Het gaat om diverse problemen zonder oplossingen. Het voorstel is om een werkgroep te vormen en op korte termijn bij elkaar te komen.
  De intentie om het op te lossen is er, maar in de praktijk loopt het vast. Een bijeenkomst zit in de planning. De oproep van Corina van Ipenburg is:
  • kom met suggesties
  • wie gaan aan tafel zitten
  • wat zijn de verbeterprocessen en handelingen
 • Er staan twee consultatierondes op de hervormingsagenda. Steven van Die vraagt of er thema's zijn die aandacht nodig hebben.
  • Marco de Bruin: Financiële keuzes die we moeten maken.
  • Marlies Michels: De praktijk matcht niet met de middelen. Hoe kunnen we beter en in goede kwaliteit zorg leveren.
  • Esther Reinhard: Opschalen naar begin van keten. De kwaliteit borgen door samenwerking.
  • Hannie Olij: Samenwerken met wijkteams. Oproep aan allen om hard en projectmatig te werken.
  • Jozien Snijders: Instroom kinderen uit andere culturele groepen. Hoe kunnen we alle kinderen de juiste zorg leveren en hoe zorgen we ervoor dat de beste mensen aan zet.
  • Anke-Elze: Normaliseren gaat mis aan het begin.
  • Janny van Mullem: Tekort aan personeel en het behouden van bestaand personeel. Hoe richten we de zorg in om de kwaliteit te blijven houden.
 • Vanuit de GI's is een uitnodiging gestuurd naar de wethouders van gemeenten om in gesprek te gaan.


4Werkagenda Jeugdhulp (bijlage 2)

Corina van Ipenburg geeft toelichting op de Werkagenda Jeugdhulp.
De projecten op de agenda hebben effect op elkaar. Het tijdspad ontbreekt nu nog, maar dit ontwikkelen we binnen de werkagenda. Het is ook een dynamische agenda. We gaan niet naast elkaar aan de slag, maar wel samen werken aan de drie ontwikkellijnen en verschillende projecten.

 • Jacques v/d Ven: Wat is concreet het plan op korte termijn?
  • Voornemens is om werksessies te organiseren om trajectgericht samen te werken. Volgende week is het eerste kernteam met beleidsambtenaren. Het programma gaan we samen met het veld inrichten.
 • Vraag aan allen: herkent iedereen zich hierin?
  • Esther Reinhard: Ja, het moet niet alleen bij woorden blijven, maar ook daadwerkelijk iets mee gebeuren.
   Het te behalen resultaat moet op voorhand duidelijk zijn, om keuzes in investering te kunnen maken. We moeten ook voorkomen om een onderdeel binnen een ontwikkellijn weg te laten vallen. Het is goed om te weten wat de verwachtingen voor en na een traject zijn.
  • Hannie Olij: I.v.m. de dynamische agenda's is het handig om op korte termijn samen te komen voor het vaststellen van het doel en resultaten.
   Het onderwerp 18-/+ ontbreekt in de ontwikkellijnen. Uitstroom naar juiste plek verloopt niet altijd goed.
  • Janny van Mullem: We hebben eerder aangegeven deel te willen nemen. We willen graag actief aan tafel.
  • Astrid Rotering: Hoe is de verbinding met 0 uit huis plaatsing (uhp)?
   • Bewuste keuze in verbreding gemaakt. 0 uhp is op een andere manier inhoudelijk opgenomen in de werkagenda. De detailplanning wordt opgesteld.
 • Afspraken:
  De regio organiseert een werksessie om het verbeterpotentieel vanaf de werkvloer op te halen.
  De regio organiseert een overleg met de bestuurlijk ambassadeurs + de bestuurders van st jeugdteams en JB West om met elkaar afspraken te maken over samenhang, doelen en activiteiten.

   

5. WVTTK

 • Jozien Snijders: Bij Parnassia ligt de vraag of er meer duidelijkheid is over de indexering?
  • Corina: Nee, we volgen hierin VNG op.
 • Het volgende overleg is op 14 december. Deze willen we fysiek organiseren. Aan ieder de vraag om je voorkeur en eventueel een vervanger door te mailen naar contact@jeugdzhz.nl