Inkoop 2022

Intro en visieOm te komen tot een goede invulling van de inkoopstrategie hebben we niet gekozen voor een Europese aanbesteding maar voor de zogenaamde innovatieve dialoog inkoop (IDI). Dit houdt in dat we een enorme reeks ontwikkeltafelgesprekken met cliëntenvertegenwoordigers, gemeenten, aanbieders, toegangspartners en onderwijs nieuwe ambities, doelen en werkwijzen hebben ontwikkeld. Vervolgens hebben we op basis van de bestaande contracten hierover nieuwe afspraken gemaakt. Daarbinnen is het hoofddoel: in dialoog en vanuit partnerschap met de aanbieder innovatieve nieuwe ideeën over de jeugdhulp waarmaken.

De bestuurlijke uitgangspunten zijn vertaald naar kernwaarden, beleidsdoelen, inspanning –en resultaatverplichtingen en een zogenaamd normenkader.

De zes kernwaarden zijn:
1. Jeugdhulp wordt geboden in de leefomgeving; jeugdigen groeien thuis op.
2. Jeugdhulpaanbieders (professionals) bieden dienstbaar vakmanschap.
3. Ieder kind volgt onderwijs.
4. Jeugdhulp zorgt voor toegenomen zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de jeugdige en het gezin.
5. Jeugdhulp versterkt het netwerk van de jeugdige en het gezin.
6. Doelmatige inzet van (schaarse) middelen.

In de nieuwe inkoop hebben we inmiddels een segmentering toegepast, het aantal producten en diensten drastisch teruggebracht, de tarieven opnieuw vastgesteld en nieuwe meetindicatoren ontwikkeld.

Tijdens digitale ontwikkeltafels zijn we in dialoog gegaan met partners van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ ZHZ). De partners zijn niet alleen alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders maar ook de verwijzers, cliëntvertegenwoordigers, onderwijs, sociale diensten en de betrokken gemeentes. Zo zijn we echt samen tot nieuwe afspraken gekomen over de jeugdhulp.

De sleutelwoorden partnerschap en vertrouwen zijn wat ons betreft de onderleggers om samen de zorg voor de jeugdigen in de jeugdhulpregio Zuid-Holland Zuid te verbeteren.

We gaan dan ook graag samen met alle betrokken partijen aan de slag om de kernwaarden in de praktijk te brengen !

Dienstenomschrijvingen en tarieven

De bijlage Dienstenomschrijving dient als verzameldocument van alle jeugdhulpdiensten waarop een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder kan declareren, aangevuld met een aantal algemene voorzieningen. Diensten kunnen enkel geleverd worden als de jeugdhulpaanbieder hiervoor een Bijzondere Deel Overeenkomst (BDO) met SOJ ZHZ heeft gesloten. Sommige diensten zijn vanuit meerdere Bijzondere Delen Overeenkomsten te leveren.

Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben zich ingeschreven in segmenten. Per segment heeft de jeugdhulpaanbieder, afhankelijk van de gestelde criteria, zich ingeschreven op een aantal diensten.

De jeugdhulpaanbieders hebben zich ingeschreven op één of meerdere segmenten;

  • Segment 1 Hoogspecialistische behandeling
  • Segment 2 Wonen
  • Segment 3A Dagbehandeling en dagbesteding
  • Segment 4B Specialistisch veelvoorkomend
  • Segment 5 Crisis
  • Segment 6 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
  • Segment 7 Jeugdhulp Op School

In de bijlage Tarieven 2022 treft u een overzicht van alle diensten met de bijbehorende tarieven per uur, etmaal, dagdeel of traject. Voor de diensten uit segment 4 is er een splitsing gemaakt van instellingstarieven en niet-instellingstarieven. De betreffende jeugdhulpaanbieder is door SOJ ZHZ op de hoogte gesteld welk tarief van toepassing is.

Klik hier voor meer informatie over productencodes, -categorieën en a-specifieke budgetten.

Overeenkomsten en bijlagen

De jeugdhulpaanbieder levert, in opdracht van SOJ ZHZ, diensten in het kader van de Jeugdwet volgens de voorwaarden van de hoofdovereenkomst inclusief bijlagen, die daarvan integraal deel uitmaken. SOJ ZHZ vergoedt alleen geleverde diensten waarvoor met de jeugdhulpaanbieder een overeenkomst is gesloten.

De hoofdovereenkomst geldt voor alle diensten en dus voor alle segmenten. Per segment gelden daarnaast aanvullende afspraken. Deze zijn opgenomen in de Bijzondere Delen Overeenkomsten per segment.

In de bijlage treft u de Hoofdovereenkomst en de verschillende Bijzondere Delen Overeenkomsten.

Beschikbaarheidswijzer

Aan onze jeugdhulpaanbieders in de regio Zuid-Holland Zuid vragen wij hun wachtlijsten per dienst op te geven. Dit maakt het voor de verwijzer overzichtelijk om een (potentiële) jeugdige door te verwijzen naar de juiste jeugdhulpaanbieder. Zo zorgen we er met elkaar voor dat voor steeds meer kinderen en jongeren sneller passende jeugdhulp en zorg gevonden wordt. Ook is de beschikbaarheidswijzer voor ouder en jeugdige te gebruiken voor het inzien van de wachttijden.

Ga naar de beschikbaarheidswijzer voor jeugdhulpaanbod, wachttijden en gecontracteerde partners.

In dit overzicht hebben wij de directe link naar de aanbieder op de beschikbaarheidswijzer vermeld.

Bedrijfsvoering

Hier treft u diverse werkprocessen die betrekking hebben op de uitvoering van jeugdhulp.

Proces voor het aanvragen van een financiële ophoging van het toewijzingsbudget

Er zijn 2 situaties waarbij het zich voordoet dat er een financiële ophoging van het toewijzingsbudget nodig is;

• U wijkt af van het normenkader en heeft daardoor een ophoging van het toewijzingsbudget nodig.
• U heeft een ophoging van het toewijzingsbudget nodig zonder dat u afwijkt van het normenkader.

U wijkt af van het normenkader en heeft daardoor een ophoging van het toewijzingsbudget nodig
1. U heeft contact opgenomen met het lokale team/GI en heeft een akkoord ontvangen op de afwijking van het normenkader.
2. Klik hier voor het format die u dient in te vullen. In dit format vult u het tabblad 'Formulier ophoging' in.
3. Het volledig ingevulde format mailt u naar uw contractadviseur of naar inkoop@jeugdzhz.nl.
4. U ontvangt een bevestiging zodra de ophoging door ons is verwerkt.

U heeft een ophoging van het toewijzingsbudget nodig zonder dat u afwijkt van het normenkader
1. Klik hier voor het format die u dient in te vullen. In dit format vult u het tabblad 'Formulier ophoging' in.
2. Het volledig ingevulde format mailt u naar uw contractadviseur of naar inkoop@jeugdzhz.nl.
3. U ontvangt een bevestiging zodra de ophoging door ons is verwerkt.

Proces voor het aanvragen van een afwijkende dienstverlening

Indien u van mening bent dat u een dienst levert die afwijkt van de in de dienstomschrijving opgenomen criteria, heeft het u de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een afwijkende dienst.

Bijlage : aanvraagformulier afwijkende diensten

Samenwerking met onderaannemers

Inleiding
In de overeenkomsten zijn kwaliteitscriteria en normen opgenomen voor de jeugdhulpdiensten die in de regio Zuid-Holland Zuid worden uitgevoerd. Om te borgen dat jeugdhulp ook volgens deze normen en criteria uitgevoerd wordt, kan een jeugdhulpaanbieder uitsluitend factureren onder de diensten die in het contract overeengekomen zijn. 

Hoe was het?
Tot en met 31 december 2021, onder de toenmalige toewijzing van een zorgprofiel, werden codes , die betrekking hadden op de inzet van de niet-gecontracteerde onderaannemer,  toegevoegd aan het berichtenverkeer van de hoofdaannemer, om facturatie voor de inzet van de niet-gecontracteerde onderaannemer mogelijk te maken. De hoofdaannemer verrekende dit met de niet-gecontracteerde onderaannemer.

Onderaannemerschap vanaf 1 januari 2022
Een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder kan een onderaannemer inzetten, maar uitsluitend voor die diensten die opgenomen zijn in de overeenkomst van deze gecontracteerde jeugdhulpaanbieder (hoofdaannemer).

1. Samenwerking met een gecontracteerde onderaannemer
Als er voor de jeugdige of het gezin diensten nodig zijn waar u (de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder) zelf niet voor gecontracteerd bent, zoekt u in overleg met het lokaal team of de GI, de samenwerking met een andere gecontracteerde partij die wel voor deze dienst gecontracteerd is. Beide gecontracteerde partijen vragen een eigen toewijzing aan en factureren beiden hun eigen daadwerkelijk geleverde diensten. Beide organisaties houden ieder hun eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de gestelde normen en criteria. Idealiter is dit al duidelijk vanuit de dialoog die gevoerd wordt in de toeleiding en worden beide toewijzingen door de verwijzer tegelijkertijd afgegeven. 

2. Samenwerking met een niet-gecontracteerde onderaannemer voor diensten waar u wel voor gecontracteerd bent
U (de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder) declareert zelf de zorg  van de niet-gecontracteerde onderaannemer onder de betreffende gecontracteerde dienst en verrekent dit met de niet-gecontracteerde onderaannemer. Dit hoeft niet apart bij ons gemeld te worden. U draagt als hoofdaannemer de verantwoordelijkheid dat jeugdhulp wordt uitgevoerd binnen de gestelde normen en criteria. 

Voorbeelden inzet niet-gecontracteerde onderaannemers
a) Expertise niet beschikbaar bij hoofdaannemer of andere gecontracteerde aanbiederU bent een gecontracteerde aanbieder (hoofdaannemer) voor Jeugd & Opvoedhulp en heeft voor een specifieke casus behoefte aan expertise en taalvaardigheden voor bijvoorbeeld een Syrisch gezin. Deze expertise is op het moment dat dit nodig is, niet bij u  beschikbaar en niet beschikbaar bij een andere gecontracteerde aanbieder. 
b) Expertise onvoldoende beschikbaar bij hoofdaannemer en ook niet beschikbaar bij andere gecontracteerde aanbieder
Een jeugdige is bij u opgenomen, maar heeft tijdelijk fors meer dan gemiddelde begeleiding nodig. U heeft als hoofdaannemer onvoldoende flexibele capaciteit beschikbaar binnen de organisatie en deze ook niet beschikbaar bij een andere gecontracteerde aanbieder.

U kunt in deze situaties als gecontracteerde hoofdaannemer gebruik maken van een niet-gecontracteerde onderaannemer, als tenminste sprake is van een dienst waar u voor bent gecontracteerd. U declareert zelf de zorg  van de niet-gecontracteerde onderaannemer onder de betreffende gecontracteerde dienst en verrekent dit met de niet-gecontracteerde onderaannemer. U bent als gecontracteerde aanbieder verantwoordelijk voor het bewaken van de gestelde criteria en normen.  

3. Samenwerken met een niet-gecontracteerde onderaannemer voor diensten waar u niet voor gecontracteerd bent
Als het in de hele regio niet mogelijk blijkt, om in samenwerking met collega-aanbieders een passend pallet aan ondersteuning te bieden kan Stichting Jeugdteams een verzoek indienen bij de SOJ om een incidentele maatwerkovereenkomst af te sluiten met een aanbieder die niet gecontracteerd is.

Overgangsperiode
Indien u (de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder) in 2021 al afspraken heeft gemaakt met een niet-gecontracteerde onderaannemer waarbij de niet-gecontracteerde onderaannemer een dienst inzet waarvoor u zelf niet voor gecontracteerd bent en deze toewijzing loopt nog door in 2022, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw eigen contractadviseur.