Ik ben een jeugdige/ouder

Rolverdeling Stichting Jeugdteams (SJT) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)

Bij de Stichting Jeugdteams (SJT) kunt u terecht voor jeugdhulp. Een jeugdprofessional uit het wijkteam (jeugdteam of sociaal team) gaat met u in gesprek om uw vragen te onderzoeken. Samen met u maken zij een actieplan. In dit plan staat de hulpvraag, de problemen en doelen beschreven. De inzet van jeugdhulp leggen we vast in een brief. Deze brief noemen we een beschikking. Hierin staat dat we jeugdhulp inzetten op basis van een zorgprofiel.

Voor meer informatie over de Stichting Jeugdteams kunt u terecht op hun website: https://jeugdteamszhz.nl/

Voor cliënten en inwoners heeft de Serviceorganisatie (SOJ) meer een rol op de achtergrond. De SOJ koopt de jeugdhulp in en sluit contracten af met de jeugdhulpaanbieders. Toch kunt u met de Serviceorganisatie te maken krijgen wanneer er vragen zijn over de beschikking, PGB of wanneer u een klacht heeft. Ook is de SOJ verantwoordelijk voor het cliëntervaringsonderzoek in de regio. Meer informatie hierover kunt u vinden op deze site.

Beschikking 

Wat is een beschikking?

Jeugdprofessional uit het jeugdteam/sociaal team overleggen met u welke jeugdhulp het beste past bij uw vraag. U krijgt u een brief toegestuurd als het jeugdteam/sociaal team besluit om jeugdhulp te verlenen of u door te verwijzen naar een zorgaanbieder. Deze brief wordt een ‘beschikking’ genoemd. Met deze beschikking heeft u toegang tot jeugdhulp.

Werkwijze PGB (persoonsgebonden budget)

Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Dan kunt u een PGB aanvragen. Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. Een PGB moet worden aangevraagd via het jeugdteam uit uw gemeente. Kijk hiervoor op https://jeugdteamszhz.nl/ voor de aanvraag in het jeugdteam of wijkteam uit uw gemeente.

Wanneer het jeugdteam heeft besloten dat een PGB mogelijk is, wordt het PGB verleend. U organiseert dan zelf de jeugdhulp die u het meest passend vindt. Hiervoor sluit u zelf de zorgovereenkomst(en) met de zorgverlener(s). In het besluit staat of dit een jeugdhulpaanbieder is of personen uit het sociaal netwerk.

Als budgethouder van een PGB heeft u een aantal verantwoordelijkheden. Zo dient u onder andere een goede administratie te voeren. Daarnaast moet de jeugdhulpaanbieder voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en bent u verplicht wijzigingen door te geven die van invloed zijn op het verleende PGB. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget. De SVB controleert of de zorgovereenkomst goed is ingevuld. Op de website van de SVB vindt u uitgebreide informatie over de werkwijze van PGB: www.svb.nl/pgb

De Serviceorganisatie (SOJ) controleert of de zorg in de zorgovereenkomst past bij wat u met de jeugdprofessional van het wijkteam hebt afgesproken. Als uw zorgovereenkomst is goedgekeurd, kan de SVB uw zorgverlener uitbetalen. We nemen contact met u op als uw zorgovereenkomst niet in orde is.

Meer informatie over het PGB, waaronder de zorgovereenkomsten, vindt u op de website van de SVB www.svb.nl/pgb en op de website van Per Saldo www.pgb.nl


Tarieven PGB

De tarieven voor de PGB’s worden jaarlijks vastgesteld door de SOJ. Dit zijn maximale tarieven die we gebruiken om de hoogte van het PGB vast te stellen. We hanteren de tarieven die zijn vastgesteld om op het moment dat het actieplan is ondertekend, om de hoogte van het PGB te bepalen.

Het kan zijn dat u hulp wil ontvangen van een jeugdhulpaanbieder met een hoger tarief. U vult dan zelf het verschil aan tussen het tarief dat u krijgt via uw PGB en het tarief dat de jeugdhulpaanbieder rekent. Dat heet een vrijwillige storting. U kunt daar geen extra vergoeding voor krijgen.

Hier vindt u de maximale PGB tarieven.

Sociaal Netwerk

Jeugdigen en hun ouders kunnen kiezen om personen uit hun sociaal netwerk in te zetten om jeugdhulp te bieden. Lees meer welke regels er gelden over het inzetten van PGB bij sociaal netwerk op: https://www.svb.nl/nl/pgb/hulp-uit-sociaal-netwerk

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Hi! Fijn dat je geïnteresseerd bent om jeugdhulp in jouw gemeente te verbeteren. ceo
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht willen leren van jouw ervaring. Als jongere met jeugdhulp of (groot-/pleeg-)ouders van kinderen met jeugdhulp in deze gemeenten kun je mee doen aan dit anonieme onderzoek. Het gaat over jeugdhulp die je nu krijgt of die je hebt ontvangen.

Bij dit onderzoek deel je een ervaring met jeugdhulp en beantwoord je een paar vragen over je ervaring. Je mag meerdere ervaringen delen door voor elke ervaring opnieuw de lijst in te vullen. Het delen van je ervaring duurt ongeveer 20 minuten, dus kies een goed moment, schenk jezelf een drankje in en vertel je verhaal.

De gemeenten bundelen de ervaringen in een rapport. We delen alle ervaringen met een onderzoeksgroep van de gemeenten, de aanbieders van Jeugdhulp, ouders en jongeren. Zo werken we samen stap voor stap aan betere jeugdhulp. De rapporten kun je jaarlijks rond juli zien op onze website en van de gemeenten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoekers van jb Lorenz. Als je vragen hebt, kun je die aan hen stellen door te mailen naar: omdatervaringtelt@jblorenz.nl.

De regio Zuid-Holland Zuid wil graag leren van jouw ervaring met jeugdhulp. 
Deel je ervaring op https://zhzvertelt.nl/ !

Klachten, bezwaar en beroep

Heeft u klachten over de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ?

Het kan zijn dat u een klacht heeft over (het contact met) de Serviceorganisatie. Een klacht over de Serviceorganisatie kunt u schriftelijk indienen en richten aan: het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. de Serviceorganisatie Jeugd, Postbus 166, 3300 AD Dordrecht.

De procedure hoe we klachten afhandelen, staan in de klachtenverordening Regio Zuid-Holland Zuid. Deze vindt u hier.

Heeft u klachten over de jeugdhulp?

Mocht u klachten hebben over de uitvoering van de jeugdhulp, dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtencommissie van uw jeugdhulpaanbieder.
Als u er samen met de jeugdhulpaanbieder niet uitkomt kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via telefoonnummer 088-555 1000 of per mail via info@akj.nl. Meer informatie over de werkwijze van het AKJ kunt u lezen op www.akj.nl.

Hoe maak ik bezwaar tegen het besluit?

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met het besluit over jeugdhulp. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar uw gemeente. Een bezwaarschrift is een brief (geen e-mail) waarin u duidelijk vermeldt dat u bezwaar maakt tegen een besluit en waarin u aangeeft wat uw bezwaren zijn. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken na dagtekening van de beschikking.

In het bezwaarschrift noteert u:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van uw bezwaar tegen het genomen besluit;
 • uw emailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw handtekening.

Met uw bezwaarschrift stuurt u een kopie van besluit over de jeugdhulp mee waartegen u bezwaar maakt. Als iemand namens u een bezwaar indient, dan moet u een machtiging meesturen. U machtigt de indiener om u te vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure.

Adressering van het bezwaar

Het bezwaarschrift stuurt u aan de gemeente die in het besluit wordt genoemd.
De adressering van het bezwaarschrift is als volgt:
Het college van burgemeester en wethouders gemeente XXX *)
P/a Bezwaarschriftencommissie Jeugdwet
Postbus 166
3300 AD Dordrecht

*) Bij de XXX vult u de betreffende gemeentenaam in.

Ontvangst van het bezwaar

Na binnenkomst van uw bezwaar wordt eerst getoetst of het bezwaar in behandeling wordt genomen. Uw bezwaar moet:

 • binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van uw beschikking zijn ontvangen,
 • het moet zijn ondertekend en
 • alle stukken moeten zijn toegestuurd.

Voldoet uw ingediende bezwaar aan deze voorwaarden dan wordt het bezwaar in behandeling genomen.

Behandeling van het bezwaarschrift

Het college van burgemeester en wethouders wordt inhoudelijk geadviseerd over uw bezwaarschrift door de Bezwaarschriftencommissie Jeugd ZHZ, zij worden ondersteund door een jurist van het Juridisch Kenniscentrum. De jurist van het Juridisch Kenniscentrum is de behandelaar van uw bezwaarschrift. Hij/zij neemt binnen een aantal dagen contact met u op. De ontvangst van uw bezwaarschrift wordt bevestigd en de behandeling van uw bezwaarschrift wordt doorgenomen.
Met u wordt het volgende doorgenomen:

 • Of het bezwaarschrift ontvankelijk is en op tijd;
 • Het zo nodig opvragen van aanvullende informatie;
 • Indien mogelijk ook een conceptdatum voor de hoorzitting af te spreken.

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging met uitleg over het verloop van de behandeling van uw bezwaar. In de ontvangstbevestiging wordt in ieder geval het volgende aangegeven:

 • Wie het bezwaarschrift behandelt;
 • De contactgegevens van behandelaar;
 • Of er gebreken zijn aan het bezwaarschrift en wat u moet doen om deze gebreken te herstellen.

Het streven is om uw bezwaarschrift binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaar af te handelen. Soms duurt het langer. Dit hangt onder andere af van:

 • het soort bezwaar;
 • of de stukken volledig zijn;
 • het tijdstip van de hoorzitting.

In de ontvangstbevestiging staat de uiterste datum waarop de gemeente een besluit moet nemen. Behalve de hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie is er geen uitwisseling over (het verloop van) uw bezwaar. De uitkomst wordt met u gedeeld in een beslissing op bezwaar dat u schriftelijk ontvangt van de gemeente waar u uw bezwaar heeft ingediend.

Hoorzitting         

Indien u heeft aangegeven gehoord te willen worden door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie Jeugd ZHZ, dan wordt u drie weken voor de hoorzitting schriftelijk uitgenodigd.
Bij de uitnodiging zit:

 • Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt;
 • Uw bezwaarschrift;
 • Het actieplan waarop het besluit is gebaseerd;
 • Het verweerschrift (indien nodig kan deze nog tot 2 weken van te voren worden nagezonden);
 • De verordening jeugdhulp, de nadere regels en de beleidsregels;
 • Eventueel aanvullende informatie

U heeft de mogelijkheid om nog tot één week voor de hoorzitting aanvullende informatie aan te leveren. Bij de hoorzitting zijn de commissieleden aanwezig bestaande uit de voorzitter en twee leden, een vertegenwoordiging van de Stichting Jeugdteams en een vertegenwoordiging van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Bezwaar afgewezen

Dan blijft het besluit waartegen u bezwaar maakte geldig. Als u het niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank Rotterdam. Voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit Jeugdwet geldt een tarief van € 168,-

Beschikbaarheidswijzer

Aan onze jeugdhulpaanbieders in de regio Zuid-Holland Zuid vragen wij hun wachtlijsten per dienst op te geven. Dit maakt het voor de verwijzer overzichtelijk om een (potentiële) jeugdige door te verwijzen naar de juiste jeugdhulpaanbieder. Zo zorgen we er met elkaar voor dat voor steeds meer kinderen en jongeren sneller passende jeugdhulp en zorg gevonden wordt. Ook is de beschikbaarheidswijzer voor ouder en jeugdige te gebruiken voor het inzien van de wachttijden.

Ga naar de beschikbaarheidswijzer voor jeugdhulpaanbod, wachttijden en gecontracteerde partners.

In dit overzicht hebben wij de directe link naar de aanbieder op de beschikbaarheidswijzer vermeld.