Over zorgprofielen

Voorwaarden hoofd- en onderaannemerschap

Door de invoering van het werken met zorgprofielen komt het meer en meer voor dat er wordt gewerkt met hoofd- en onderaannemerschap. De Serviceorganisatie heeft de voorwaarden die verbonden zijn aan hoofd- en onderaannemerschap vastgesteld.

Voorwaarden inzet hoofd en/of onderaannemers in de jeugdhulp in de regio ZHZ

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO) hecht er waarde aan dat onderaannemers jeugdhulp bieden van voldoende kwaliteit en dat hoofaannemers voldoende zicht houden op kwaliteit van de door onderaannemers geleverde jeugdhulp. Om in aanmerking te komen voor hoofdaannemerschap/ onderaannemerschap dienen nieuwe Hoofdaannemer/ Onderaannemer vanaf het moment dat zij als dusdanig optreden aan de onderstaande voorwaarden te voldoen. Voor bestaande Hoofd- en onderaannemers wordt in onderling overleg met de SO bepaald vanaf welk moment zij aan alle voorwaarden moeten voldoen.

 • Er is een samenwerkingscontract tussen de Hoofdaannemer en de Onderaannemer waarin verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden op hoofdlijnen geregeld zijn.
 • De Hoofd- en Onderaannemer dienen aan de minimale kwaliteitseisen, zoals gesteld in de Jeugdwet te voldoen.
 • Zowel Hoofd- als Onderaannemer hebben een klachtprocedure.
 • Jeugdigen worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
 • De Hoofdaannemer is aanspreekpunt voor de SO rondom de afhandeling van een klacht.
 • Bij een door de jeugdige ingezette klachtprocedure rapporteert Onderaannemer aan Hoofdaannemer.
 • De Onderaannemer registreert incidenten en calamiteiten en meldt incidenten bij de hoofdaannemer.
 • Hoofdaannemer registreert incidenten en calamiteiten doorgegeven door de Onderaannemer. Hoofdaannemer onderzoekt incidenten en meldt calamiteiten bij de inspectie en rapporteert aan de SO in de contractbeheergesprekken
 • Hoofdaannemer houdt een kwaliteitsdossier bij over de Onderaannemer.
 • De Hoofdaannemer neemt de jeugdige die jeugdhulp ontvangt van de Onderaannemer mee in haar cliënttevredenheidsonderzoek.
 • De SO houdt zich het recht voor om op basis van signalen en/of meldingen van incidenten en calamiteiten in contact te treden met de onderaannemer.

Hoofdaannemer

 • Toevoegen van nieuwe onderaannemers gedurende de contractperiode dient ter goedkeuring door de Hoofdaannemer te worden voorgelegd aan de SO.
 • De Hoofdaannemer staat in voor en ziet toe op de kwaliteit van jeugdhulp geleverd door de Onderaannemer.

Onderaannemer

 • De Onderaannemer dient een locatie te hebben in de regio dan wel aan de randen van regio ZHZ tenzij specifieke zorginhoudelijke, dan wel identiteitsgebonden jeugdhulp wordt geboden die binnen de regio niet of onvoldoende beschikbaar is.

SO Jeugd ZHZ behoudt altijd het recht om een Onderaannemer te weigeren als deze niet voldoet aan de criteria van de Jeugdwet en de voorwaarden en eisen van het inkoopbeleid. Het is toegestaan samen te werken met een Onderaannemer die een eigen contract heeft bij SO Jeugd ZHZ.