Over het inkooptraject en Negometrix

De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor de inkoop en contractering van alle jeugdhulp in de regionale zorgmarkt. Zij doet dit binnen de door het Rijk meegegeven financiële kaders. In Zuid-Holland Zuid is gekozen voor bestuurlijk contracteren in plaats van openbaar aanbesteden. Hiermee is niet de prijs van de zorg leidend, maar het garanderen van zorgcontinuïteit, kwaliteit, innovatie en nabijheid. Wel wordt actief gezocht naar een concurrentiegerichte dialoog met de verschillende zorgaanbieders.

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de thans 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgeven door middel van het "Open huis model".
Contracten bestaan uit één algemene overeenkomst met daarin algemene voorwaarden en (kwaliteits-)eisen en een overeenkomst per inkoopopdracht waarin specifieke voorwaarden, (kwaliteits-)eisen, tarieven en wijze van budgetberekening staan opgenomen. De inhoud van deze overeenkomsten is niet onderhandelbaar per aanbieder. De SO Jeugd sluit een contract met alle jeugdhulpaanbieders en Gecertificeerde Instellingen die akkoord gaan met de opgenomen voorwaarden en voldoen aan de (kwaliteits-)eisen. Er is dus geen sprake van een aanbesteding waarbij het contract aan een beperkte hoeveelheid aanbieders wordt gegund.

De SO Jeugd hanteert onderstaande indeling in inkoopopdrachten. De inkoopopdrachten kunnen verschillende percelen kennen. Bij de inkoopopdrachten Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en Jeugd- en opvoedondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen "lichte" en "zware" jeugdhulp. Dit betekent dat deze inkoopopdrachten zullen bestaan uit meerdere percelen. Jeugdbescherming en jeugdreclassering geldt als één inkoopopdracht maar met twee percelen, te weten een perceel jeugdbescherming en een perceel jeugdreclassering.

 • Eerste inschrijving
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • Pleegzorg 
 • Jeugd GGZ
 • Voormalig AWBZ
 • Dagbesteding
 • Begeleiding
 • Persoonlijke Verzorging
 • Beschermd wonen en opvang
 • Kortdurend verblijf/ tijdelijk verblijf
 • Behandeling
 • Jeugd- en opvoedondersteuning     
 • Zonder verblijf netwerk jeugdige
 • Zonder verblijf locatie aanbieder
 • Verblijf gezinsgericht
 • Verblijf overig residentieel
 • Ernstige enkelvoudige dyslexie 

De bekendmaking van de definitieve openstelling van bovenstaande inkoopopdrachten heeft plaatsgevonden via de website www.tenderned.nl.

Via www.negometrix.nl kunt u zich inschrijven indien u in aanmerking wilt komen voor een contract. Om in te kunnen schrijven dient u zich eerst te registreren op www.negometrix.nl, dat kunt u nu al doen.
Via https://platform.negometrix.com kunt u op nummer de voor u relevante tenders opzoeken.

Voor de percelen J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED kan tot uiterlijk 8 juli 2019 worden ingeschreven, daarna worden deze percelen gesloten. De percelen Gecertificeerde Instellingen JB/JR en Pleegzorg sluiten niet per 8 juli 2019.

Nummers van tenders
J&O 69667
Jeugd GGZ 69748
Voormalig AWBZ 69839
EED 69771
Gecertificeerde Instellingen (JB/JR) 66655
Pleegzorg 67961

Voor vragen omtrent het gebruik van Negometrix kunt u contact opnemen met de servicedesk van Negometrix via 085-2084666 of servicedesk@negometrix.com.

Let op: Aanbieders die door de SO Jeugd worden gecontracteerd voor het bieden van jeugdhulp 2018-2020 wordt na contractering gevraagd om via het platform van Negometrix in te schrijven op zorgprofielen. Onder voorbehoud van het toekennen van een contract voor één of meerdere van bovengenoemde tenders kunt u er ook voor kiezen om naast uw aanmelding op één van de tenders ook alvast in te schrijven op de zorgprofielen. De zorgprofielen vindt u terug op Negometrix onder tendernummer 76357.