Ik wil een bezwaarschrift indienen

Hoe maak ik bezwaar tegen het besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit over jeugdhulp kunt u dit aan de gemeente laten weten. U maakt dan bezwaar tegen het besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar uw gemeente. Een bezwaarschrift is een brief (geen e-mail) waarin u duidelijk vermeldt dat u bezwaar maakt tegen een besluit en waarin u aangeeft wat uw bezwaren zijn.
De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken na dagtekening van de beschikking.

In het bezwaarschrift noteert u:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van uw bezwaar tegen het genomen besluit;
 • uw emailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw handtekening.

Met uw bezwaarschrift stuurt u een kopie van besluit over de jeugdhulp mee waartegen u bezwaar maakt.
Als iemand namens u een bezwaar indient, dan moet u een machtiging meesturen. U machtigt de indiener om u te vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure.

Adressering van het bezwaar

Het bezwaarschrift stuurt u aan de gemeente die in het besluit wordt genoemd.
De adressering van het bezwaarschrift is als volgt:
Het college van burgemeester en wethouders gemeente XXX *)
P/a Bezwaarschriftencommissie Jeugdwet
Postbus 166
3300 AD Dordrecht
*) Bij de XXX vult u de betreffende gemeentenaam in.

Ontvangst van het bezwaar

Na binnenkomst van uw bezwaar wordt eerst getoetst of het bezwaar in behandeling wordt genomen. Uw bezwaar moet:

 • binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van uw beschikking zijn ontvangen,
 • het moet zijn ondertekend en
 • alle stukken moeten zijn toegestuurd.

Voldoet uw ingediende bezwaar aan deze voorwaarden dan wordt het bezwaar in behandeling genomen.

Afhandeling van het bezwaar

De afhandeling van bezwaren wordt gedaan door de Bezwaarschriftencommissie Jeugdwet, zij worden ondersteund door een jurist van het Juridisch Kenniscentrum. De behandelaar van uw bezwaarschrift neemt binnen een aantal dagen contact met u op. De ontvangst van uw bezwaarschrift wordt bevestigd en de behandeling van uw bezwaarschrift wordt doorgenomen.
Met u wordt het volgende doorgenomen:

 • Of het bezwaar ontvankelijk is en op tijd;
 • Het zo nodig opvragen van aanvullende informatie;
 • Indien mogelijk ook een conceptdatum voor de hoorzitting af te spreken.

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging met uitleg over het verloop van de behandeling van uw bezwaar. In    de ontvangstbevestiging wordt in ieder geval het volgende aangegeven:

 • Wie het bezwaarschrift behandelt;
 • De contactgegevens van behandelaar;
 • Of er gebreken zijn aan het bezwaarschrift en wat u moet doen om deze gebreken te herstellen.

Het streven is om uw bezwaarschrift binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaar af te handelen. Soms duurt het langer. Dit hangt onder andere af van:

 • het soort bezwaar;
 • of de stukken volledig zijn;
 • het tijdstip van de hoorzitting.

In de ontvangstbevestiging staat de uiterste datum waarop de gemeente een besluit moet nemen. Behalve de hoorzitting bij een hoorcommissie is er geen uitwisseling over (het verloop van) uw bezwaar. De uitkomst wordt met u gedeeld in het besluit op bezwaar dat u schriftelijk ontvangt van de gemeente waar u uw bezwaar heeft ingediend.

Hoorzitting         

Indien u heeft aangegeven gehoord te willen worden door een onafhankelijke commissie, dan wordt u drie weken voor de hoorzitting schriftelijk uitgenodigd.
Bij de uitnodiging zit:

 • Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt;
 • Uw bezwaarschrift;
 • Het actieplan waarop het besluit is gebaseerd;
 • Het verweerschrift (indien nodig kan deze nog tot 2 weken van te voren worden nagezonden);
 • De verordening jeugdhulp, de nadere regels en de beleidsregels;
 • Eventueel aanvullende informatie

U heeft de mogelijkheid om nog tot één week voor de hoorzitting aanvullende informatie aan te leveren. Bij de hoorzitting zijn de commissieleden aanwezig bestaande uit de voorzitter en twee leden, een vertegenwoordiging van de Stichting Jeugdteams en een vertegenwoordiging van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Bezwaar afgewezen

Bezwaar afgewezen? Dan blijft het besluit waartegen u bezwaar maakte geldig. Als u het niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank.
Voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit Jeugdwet geldt een tarief van € 168,-