Hoe regel ik een jeugdhulpaanvraag?

De inzet van jeugdhulp

Als er problemen zijn bij het opvoeden en/of opgroeien kan een ouder en/of jeugdige vragen om hulp, zorg of ondersteuning. Hiervoor neemt u contact op met het lokale team in uw gemeente. Een jeugdprofessional gaat met u in gesprek om uw hulpvraag te onderzoeken. De informatie uit dit onderzoek wordt vastgelegd in het actieplan. Hierin staat de omschrijving van de hulpvraag, welke problemen er zijn en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Ook wordt in het actieplan vermeld als er jeugdhulp nodig is om de doelen te bereiken.
Als er jeugdhulp wordt ingezet, wordt dit vastgelegd in een brief, dit heet een beschikking. In deze beschikking staat dat de jeugdhulp wordt ingezet op basis van een zorgprofiel.

Vervoer naar en van de locatie voor jeugdhulp

De ouder(s)/verzorger(s) van een jeugdige zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer van en naar de locatie voor jeugdhulp. Slechts in enkele gevallen kunt u een aanspraak maken op de vervoersregeling die is vastgesteld. U moet hierbij denken dat er bij uw zoon/dochter een medische noodzaak is of beperkingen in zelfredzaamheid, waardoor een vervoersvoorziening nodig is.
Als er een vervoersvoorziening is toegekend, dan is dat door het jeugdteam/sociaal team vastgesteld. Om gebruik te maken van de vervoersvoorziening vult u samen met de jeugdprofessional het aanvraagformulier Jeugdhulpvervoer in die aan u door de jeugdprofessional wordt uitgereikt. Na ondertekening van dit formulier, worden de door u ingevulde gegevens doorgegeven aan de regionale vervoerscentrale Stroomlijn. Zij voeren voor de regio Zuid-Holland Zuid het jeugdhulpvervoer uit. Nadat Stroomlijn uw gegevens heeft ontvangen, nemen zij contact met u en de betrokken jeugdhulpaanbieder op om het vervoer te kunnen organiseren

Welke jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd?

Er is een breed aanbod van jeugdhulpaanbieders gecontracteerd van lokale kleinschalige jeugdhulpaanbieders tot landelijk werkende specialistische instellingen. Onderstaande lijst geeft een overzicht van alle gecontracteerde partijen en binnen welk zorgprofiel zij jeugdhulp bieden.
Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders regio ZHZ in 2020 met inschrijving op de zorgprofielen