Ik heb geen contract

Hartelijk dank voor uw belangstelling om in aanmerking te willen komen voor een  overeenkomst voor het leveren van jeugdhulpbinnen onze regio.
Binnen onze regio werken wij met onderstaande segmenten.

  • Segment 1 Hoogspecialistische behandeling
  • Segment 2 Wonen
  • Segment 3A Dagbehandeling en dagbesteding
  • Segment 4B Specialistisch veelvoorkomend
  • Segment 5 Crisis
  • Segment 6 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
  • Segment 7 Jeugdhulp Op School

Helaas moeten wij u mededelen dat alle segmenten, behalve segment 2 Wonen, gesloten zijn voor aanvullende contractering.

Indien u zich wenst in te schrijven op segment 2 dan verwijzen wij u naar het platform van Negometrix. Onder tendernummer 185802 kunt u zich aanmelden voor segment 2 Wonen.  
Na registratie op het platform vind u binnen de tender nadere instructies ten aanzien van het aanmelden via Negometrix.

https://platform.negometrix.com/?page=1&tab=1&searchParam=185802&sortParam=Id&sortDirection=False

Op de overige segmenten is een inschrijving momenteel niet mogelijk. Tenzij er naar het oordeel van SOJ ZHZ te weinig jeugdhulpaanbieders zijn gecontracteerd om aan de behoefte aan jeugdhulp binnen een bepaald segment te kunnen voldoen, danwel SOJ ZHZ besluit nieuwe diensten of segmenten aan het huidige aanbod toe te voegen.  Indien sprake is van een van beide hiervoor genoemde situaties dient de jeugdhulpaanbieder naar het oordeel van SOJ ZHZ aan tonen:

a. één of meer diensten te leveren waarvoor een tekort bestaat om de volledige ondersteunings- en/of hulpvraag binnen één of meer gemeenten af te dekken; óf
b. unieke diensten te leveren van duidelijk toegevoegde waarde die nog geen deel uitmaken van het al gecontracteerde aanbod.
(en waarin reeds gecontracteerde aanbieders niet in kunnen voorzien)

Het aanbod van een aanbieder is nooit bepalend voor een tussentijdse openstelling.
Als SOJ ZHZ gebruik maakt van de mogelijkheid potentiële Jeugdhulpaanbieders toe te laten, vindt die toelating plaats op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van een kalenderjaar. Toelating op andere momenten is alleen mogelijk met een gemotiveerd afwijkingsbesluit van SOJ ZHZ.

Mocht u van mening zijn dat er sprake is van een specifiek aanbod dan wel een aanbod waar een tekort aan is, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ om te bespreken wat uw aanbod is en of op basis van bovengenoemde argumentatie contractering mogelijk is.

U kunt een mail sturen naar inkoop@jeugdzhz.nl.