Notulen 22 maart 2023

Notulen Bestuurlijke Ontwikkeltafel d.d. 22 maart 2023

 

Aanwezig:

Steven van Die (voorzitter), Paul van Hattem (SOJ), Corina van Ipenburg (SOJ), Jan Glimmerveen (Psychologenpraktijk Perspectief), Aleksandra Trobok (Enver), Anke Elze (Oudeplatform), Claudia Karels (ASVZ), Roos Alblas (Boba), Marco de Bruin (Yulius), Esther Reinhard (Enver) en Janny van Mullem ('s-Heerenloo), Ruud Bouman (Timon), Jeroen Besuijen (De Hoop) en Ronald de Meij (wethouder gemeente Zwijndrecht)

Digitaal:

An Theunissen (Stichting Jeugdteams), Ewout Verbeek (Stichting Jeugdteams), Astrid Rotering (Jeugdbescherming West) en Ansgar Willenborg (Youz)

Afwezig:

Hannie Olij (Timon), Jaap de Gruijter (ASVZ), Greet Houtekamer ('s-Heerenloo), Marlies Michels (Horizon), Irene Blom (De Hoop), Jacques v/d Ven (Stichting Jeugdteams)

Notulist:

Gülay Özdal (SOJ)

 

1. Opening en vaststelling agenda
Mededeling van Astrid Rotering over het akkoord met de VNG. Ministerie en VNG hebben vorig jaar 10 mln. en dit jaar ook 10 mln. voor GI gereserveerd. Door de staking van FNV is de caseload gedaald. Er zijn wachtlijsten gecreëerd, waar wij als GI's het niet mee eens waren. Voor het verlagen van de wachtlijsten hebben we extra middelen nodig. Hoe we gaan verlagen, gaan we monitoren. We hebben nog geen financiële middelen en kijken nog de consequenties aan. Voorstel om dit de volgende keer te bespreken.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Vaststellen notulen 12-10-2022
De notulen worden vastgesteld.

3. Terugkoppeling reguliere ontwikkeltafel

 • Ontwikkeling 1 aanmeldformulier
  Er is een behoefte ontstaan voor 1 aanmeldformulier als aanmeldroute voor gezinshuizen. De werkgroep heeft in een bijeenkomst input aangeleverd. De volgende stap is dat de Serviceorganisatie Jeugd het conceptformulier deelt met de ketenpartners. Een mogelijke conclusie is dat er verschillen zijn op landelijk niveau. Enver neemt contact op met Anita Gabriels. Zij heeft contacten op landelijk niveau en is daarom van belang dat de werkgroep daarbij aansluit. Wanneer een voorstel klaar is, dan zal dit besproken worden in een reguliere ontwikkeltafel. Mocht het stagneren of als er een afwijking is, dan komt het terug in de Bestuurlijke ontwikkeltafel.
 • Mandaat voorzitter expertteam
  De gemeenten hebben ervoor gekozen om de voorzitter te mandateren voor een finale klap of het geven van een finale opdracht. Wat betekent dit in de praktijk voor de aanbieders en wat zijn de consequenties? Wanneer er voor een jeugdige geen oplossing komt, dan mag de voorzitter een beslissing nemen. Geeft de aanbieder aan dat ze geen hulp/plek kunnen bieden, dan worden ze gevraagd om een alternatief aan te bieden.
  Voorstel is om monitoren tot september i.v.m. de ontwikkeltafel die dan gepland staat. Dan hebben we de 3 ontwikkellijnen concreet en kunnen we evalueren. Tot die tijd worden de aanbieders verzocht om de vragen op te nemen met de 2 beleidsmedewerkers die in de werkgroep Passend jeugdhulplandschap zitten. Corina zal dit bespreken en terugkoppelen met de aanbieders.
 • Voortgang uitvoering en toepassing normenkader
  Het normenkader is een jaar geleden ingegaan. De Serviceorganisatie Jeugd wil het normenkader evalueren en heeft hiervoor een uitvraag gestuurd naar alle aanbieders. De aanbieders vinden de vraag te groot en het moet al over 2 weken terug, wat dus veel moeite kost. Het voorstel is of het op een andere manier geëvalueerd kan worden. Bijvoorbeeld in een collectief gesprek. Dat voorstel is ontvangen door SOJ, maar is intern nog niet besproken. De zoektocht van de SOJ is wat het normenkader doet op rechtmatigheid en kwaliteit combinatie.
  De brief die Yulius namens meerdere aanbieders als bezwaar naar de SOJ heeft gestuurd is het uitgangspunt voor een reactie. De uitvraag Normenkader wordt tijdelijk on hold gezet, totdat er een lichtere vorm met de aanbieders is gevonden, met een lagere administratieve last. De nieuwe, aangepaste uitvraag Normenkader zal daarna zo snel mogelijk naar de aanbieders worden verzonden. Daarnaast zal een inhoudelijke evaluatie met de zorgaanbieders worden georganiseerd, gericht op een goede en duurzame toepassing van het instrument Normenkader.
  De GI's zijn nog niet op 1 lijn in het kader van administratie en inhoud. Ze vinden dat te vraaggericht is en niet aanbodgericht. Dit punt wordt op een ander moment besproken.

4. Werkagenda/ Passend Jeugdhulp landschap
De sessie met de 3 trekkers is geweest. Er is een stip op de horizon, waar we als regio willen staan. Hierbij een terugkoppeling per ontwikkellijn over waar we nu staan en hoe we verder gaan.

 • Ontwikkellijn 1. verbeteren trajectgerichte samenwerking
  Maaike van Zwieten heeft interviews afgenomen. Tijdens de bijeenkomst op 27 januari (zorgaanbieders, SJT) de klantreis vanuit verschillende perspectieven in kaart gebracht met daarbij uitdagingen en knelpunten benoemde regionale trajectgerichte verbetering in de toeleiding. Omdat er verschillende aanmeldformulieren zijn (vanuit jeugdteams, GI, zorgaanbieders, etc.), is de vraag vanuit de SOJ gesteld of het mogelijk is om één aanmeldformulier te gaan hanteren. Tijdens de ontwikkeltafel in januari heeft Enver samen met Eddee een presentatie verzorgd met als doel om met 1 aanmeldformulier te gaan werken. Naar aanleiding van deze presentatie is er een werkgroep samengesteld, de werkgroep zal met een voorstel komen.
 • Ontwikkellijn 2. verbeteren ambulante voorzieningen
  De werkgroep komt vanmiddag bij elkaar om de pilotplannen te bespreken. Er zijn goede initiatieven en het lastig worden om te kiezen en te verbinden. Voor nu is er daarom nog geen uitspraak die we nu kunnen delen. 
 • Ontwikkellijn 3. verbeteren jeugdhulpvoorzieningen met verblijf
  Rotterdam heeft op dit moment een aanbesteding jeugdhulpvoorzieningen lopen. Hierdoor moeten wij, voorzichtigheidshalve, in onze regio ZHZ even pas op de plaats maken met concrete gesprekken met de zorgaanbieders over de doorontwikkeling van verblijf. Wij zetten de ingezette voorbereidingen wel door. Het streven is voor de  lange termijn naar  een stabiele en passende infrastructuur voor onze regio. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor voorzieningen voor de korte termijn.
  Kleinschaligheid en nabijheid blijft ingewikkeld. De aanbieders in de regio komen soms te laat in zicht, waardoor de aanbieders buiten de regio worden ingezet op jeugdhulp. 
  Er komt een opdracht in relatie tot de  afbouw Jeugdzorg plus om alternatieve  voorzieningen in onze regio te creëren. De aansluiting op sociaal domein wordt goed weggezet in het landschap. Bij ambulante inzet is het van belang om de triage aan de voorkant goed te doen.   

5. Rondvraag
Een aantal aanbieders die meer investeert dan andere aanbieders, vraagt zich af hoeveel tijd nodig is en wie wat doet. Corina neemt deze vraag mee terug naar het kernteam en geeft de volgende keer een terugkoppeling met een inzicht van de planning en personele inzet. 

6. Afronding 
Bij deze vergadering hebben een aantal personen via teams deelgenomen. De wens voor de volgende keer is dat iedereen fysiek aanwezig is. Voorstel is om de volgende vergadering bij Jeugdbescherming West (locatie Johan de Wittstraat in Dordrecht) te houden. SOJ zorgt voor het reserveren van een geschikte vergaderkamer.