3 november 2021

Agenda Bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Datum: woensdag 3 november 2021
Tijd: 09:00 – 11:00 uur
MS Teams

Voorzitter: Steven van Die – regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris: Ed Magnée – directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist: Gülay Özdal

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
    → verzoek om eerst punt 4 te behandelen
2. Vaststellen notulen 8-9-2021 (bijlage 1)
3. Mededelingen (mondeling)

Zicht houden op de actualiteit
door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te stimuleren

4. Stand van Zaken Covid-19
a. Tussentijdse resultaten Covid-onderzoek samenwerkingsverbanden onderwijs, aanbieders, JBW en Stichting Jeugdteams tussentijdse resultaten van het pragmatische covid onderzoek (Presentatie Garage 2020 – Mijke Smit en Nienke van der Straten).

5. Plan van Aanpak regio ZW – GI’s a. Naar aanleiding van inspectierapport Passende Zorg heeft de regio ZuidWest een verbeterplan opgesteld (toelichting Ed Magnee/Steven van Die – bijlage 2)

Sturing geven aan de ontwikkelambities
door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels), randvoorwaarden in te vullen, en belemmeringen weg te nemen.

6. Stand van zaken Inkoopproces
a.  Status contractering en selectie (Ed Magnee - mondeling)
b.  Thema’s aan ontwikkeltafels (Ed Magnee – mondeling)

Impulsen geven aan de lokale samenwerking
mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

7. Samenwerking complexe casuïstiek
a. Stand van zaken – actuele ervaringen uit Expertteam (An Theunissen - mondeling)

8. Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
a. Regionaal programma in ontwikkeling (Ed Magnee – bijlage 3)

9. Rondvraag


Notulen Bestuurdersoverleg Jeugdhulp d.d. 3 november 2021