22 maart 2023

Datum : woensdag 22 maart 2023
Tijd      : 09:00 - 11:00 uur
Locatie: Fysiek bij Enver, Noordhoevelaan 66 te Dordrecht

Voorzitter: Steven van die - Regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris: Paul van Hattem - Interim directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist: Gülay Özdal

Agenda
 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststellen notulen 12-10-2022 (bijlage 1)

3. Terugkoppeling regulier ontwikkeltafel

  • Ontwikkeling 1 aanmeldformulier - Enver en Eddee
  • Mandaat voorzitter expertteam - Steven van Die
  • Voortgang uitvoering en toepassing normenkader - Paul van Hattem

4. Werkagenda/ Passend Jeugdhulp Landschap (bijlage 2)

  • Ontwikkellijn 1. verbeteren trajectgerichte samenwerking - Esther Reinhard en Steven van Die
  • Ontwikkellijn 2. verbeteren van ambulante voorzieningen - Marco de Bruin en Steven van Die
  • Ontwikkellijn 3. verbeteren van jeugdhulpvoorzieningen met verblijf - Hannie olij en Ronald de Meij

5. Rondvraag

6. Afronding