9 maart 2022

Agenda bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Datum: woensdag 9 maart 2022
Tijd: 09.00 – 11.00 uur
MS Teams

Voorzitter: Steven van Die – regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris: Ed Magnée – directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist: Gülay Özdal 

Agenda
1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Vaststellen notulen 12-1-2022 (bijlage 1)
3.    Mededelingen (mondeling) 

Zicht houden op de actualiteit
door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te stimuleren

4.    Stand van Zaken Covid-19

  • Update verdieping Onderzoekresultaten Garage2020 - (An Theunissen – mondeling)

5.    Overzicht wachtlijsten; inzicht voor verwijzers

  • Demo van de app Beschikbaarheidswijzer - (Ed Magnee/Hafsah Warraich – presentatie)

Sturing geven aan de ontwikkelambities
door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels), randvoorwaarden in te vullen, en belemmeringen weg te nemen

6.    Stand van zaken Ontwikkeltafels

  • Terugkoppeling afspraken en acties bijeenkomst 7 maart - (Ed Magnee/ Corina van Ipenburg – mondeling) 

Impulsen geven aan de lokale samenwerking
mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

7.    Plan van Aanpak regio ZW – GI’s

  • Stand van Zaken – Toezicht IGJ Passende Zorg regio ZuidWest - (Steven van Die/Ed Magnee - mondeling)

8.    Samenwerking complexe casuïstiek

  • Stand van zaken – actuele ervaringen uit Expertteam - (Jacques van de Ven/An Theunissen – mondeling?)
  • Ketenbreed Leren -  terugkoppeling gesprek Peter Dijkxhoorn - (Marlies Michels – bijlage 2)

9.    Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming    

  • Regionaal programma Veilig Opgroeien is Teamwerk 2022 - (Ed Magnee – Mondeling)

10.    Rondvraag

Notulen Bestuurdersoverleg Jeugdhulp 9 maart 2022