8 september 2021

Agenda Bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Datum: woensdag 8 september 2021
Tijd: 09:00 - 11:00 uur
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a7986ed4b704c6da065aba79f9007d9%40thread.tacv2/conversations?groupId=523dbdf6-3202-4c6b-a1e3-01a7dca87e34&tenantId=ce1619bc-aea1-41c1-8fa8-bbdc8c7d1cef 

Agenda

Opening en vaststelling agenda
Vaststellen notulen 7-7-2021 (bijlage)
Mededelingen en zorgpunten (mondeling)

Zicht houden op de actualiteit
door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te stimuleren

4. Stand van Zaken Covid-19
    a. Informatieronde (allen - mondeling)
    b. Overleg met samenwerkingsverbanden van het onderwijs, aanbieders, JBW en Stichting Jeugdteams (An Theunissen - mondeling).

5. Overzicht buitenregionale plaatsingen
    a. Uitkomsten woonanalyse en opzet monitoringsysteem; 
    Welke behoefte aan woonvoorziening met zorg is er in deze regio? Kunnen we de managementinfo delen met elkaar?  Wordt de informatie omtrent maatwerkvoorzieningen vanuit de jeugdteams hierin meegenomen? 
    (Ed Magnée – Presentatie Tijs van der Zanden, Hanne Janssens, Patrick Erwich)
    b. Hoe gaan we aan de ontwikkeltafels de opbouw en afbouw van voorzieningen vormgeven (Ed Magnée)

Sturing geven aan de ontwikkelambities
door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels), randvoorwaarden in te vullen, en belemmeringen weg te nemen.

6. Stand van zaken Inkoopproces 
    a. Resultaten ontwikkeltafels; vertaling kernwaarden naar doelen en KPI’s. Waar moeten we bijsturen vanuit dit overleg ? (Ed Magnee - mondeling)

Impulsen geven aan de lokale samenwerking
mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

7. Samenwerking complexe casuïstiek
    a. Stand van zaken (An Theunissen)

8. Rondvraag

Notulen Bestuurdersoverleg Jeugdhulp d.d. 8 september 2021