7 juli 2021

Agenda Bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Datum: woensdag 7 juli 2021
Tijd: 09:00 – 11:00 uur
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a7986ed4b704c6da065aba79f9007d9%40thread.tacv2/conversations?groupId=523dbdf6-3202-4c6b-a1e3-01a7dca87e34&tenantId=ce1619bc-aea1-41c1-8fa8-bbdc8c7d1cef

Voorzitter:          Steven van Die – regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris:          Ed Magnée – directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist:              Gülay Özdal

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen 12-5-2021 (bijlage)
3. Mededelingen en zorgpunten (mondeling)

Zicht houden op de actualiteit
door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te stimuleren

4. Stand van Zaken Covid-19
  a. Informatieronde (allen - mondeling)
  b. Overleg met samenwerkingsverbanden van het onderwijs, aanbieders, JBW en Stichting Jeugdteams (An Theunissen - mondeling).

5. Overzicht buitenregionale plaatsingen
  a. Welke behoefte aan woonvoorziening met zorg is er in deze regio? Is het gecontracteerde aanbod onvoldoende? Wat is het zorgpakket wat geleverd wordt en welke keuzes zijn er in het verleden gemaakt? Hoe gaan we aan de ontwikkeltafels de opbouw en afbouw van voorzieningen vormgeven? (Ed Magnée – bijlage 5a)

Sturing geven aan de ontwikkelambities
door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels), randvoorwaarden in te vullen, en belemmeringen weg te nemen

6. Stand van zaken Inkoopproces
  a. Resultaten Ontwikkeltafels (allen - mondeling)

Impulsen geven aan de lokale samenwerking
mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

7. Samenwerking complexe casuïstiek
  a. Stand van zaken ontwikkeling Expertteam regio ZHZ (Jacques van de Ven/Miranda Ordelmans
      i. Tussenrapportage van expertteam (bijlage 7a1 en bijlage 7a2)
      ii. Presentatie doorontwikkeling ‘op weg naar Expertteam’ (bijlage 7a3)

8. Rondvraag

Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 7 juli 2021