22 juni 2022

Agenda Bestuurlijke Ontwikkeltafel

Datum: 22 juni 2022
Tijd 09.00 - 11.00 uur
MS Teams

Voorzitter Steven van Die - regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris: Paul van Hattem - interim directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist: Gülay Özdal

Agenda

1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Vaststellen notulen 20-04-2022 (bijlage 1)
3.    Mededelingen (mondeling) 

4.    Zicht houden op actualiteit
a)    Oekraïne en jeugdhulpgebruik

5.    Sturing geven aan ontwikkelambitie
a)    Programma op hoofdlijnen en verbinden met bestuurlijke ambassadeurs; uit de transformatieplannen, de overeenkomst en vanuit signalen uit het veld zijn drie hoofdlijnen te onderscheiden:

a.    Verbeteren van het proces/ traject en de trajectgerichte samenwerking (toeleiding, aanmelding, aansluiten, uitstroom en vervolg)
b.    Verbeteren van integrale ambulante voorzieningen voor complexe hulpvragen (Fact/ IBT/ IHT/ In Verbinding, enz..)
c.    Ontwikkelen en verbeteren van kleinschalige woonvoorzieningen en verbeteren van huidige verblijfsvoorzieningen.

Voor deze drie hoofdlijnen zoeken we bestuurlijke ambassadeurs die samen met de portefeuillehouder Jeugd fungeren als klankbord, aanjager en informatiedeler. 
(presentatie door Corina van Ipenburg)

6.    Impulsen geven aan lokale samenwerking
b)    Terugkoppeling vanuit de ontwikkeltafel op hoofdlijnen m.b.t. reflectie op het lokale team: tips, verbeteracties zijn teruggegeven aan de individuele gemeenten die in gesprek gaan met hun lokale team.

o   Bereikbaarheid en beschikbaarheid
o   Meer samen en elkaar kennen (verantwoordelijkheid van beiden)
o   Neem de tijd voor brede blik / betere analyse

7.    Rondvraag
 

Notulen Bestuurlijke ontwikkeltafel 22 juni 2022