20 april 2022

Agenda Bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Datum: 20 april 2022
Tijd: 09.00 – 11.00 uur
MS Teams

Voorzitter: Steven van Die – regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris: Ed Magnée – directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist: Gülay Özdal

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen 12-1-2022 (bijlage 1)
3. Mededelingen (mondeling)

  • Voorstellen en kennismaken
  • Doelstelling overleg (Ed Magnee/Corina van Ipenburg – mondeling)

Zicht houden op de actualiteit
door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te stimuleren

4. Stand van Zaken

  • Covid-19 - Update verdieping Onderzoekresultaten Garage2020 (An Theunissen – mondeling)
  • Oekraïne – Update crisisorganisatie vluchtelingen (Ed Magnée – mondeling)

Sturing geven aan de ontwikkelambities
door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels), randvoorwaarden in te vullen, en belemmeringen weg te nemen.

5. Stand van zaken Ontwikkeltafels

  • Terugkoppeling afspraken en acties bijeenkomst (Corina van Ipenburg – mondeling)
  • Bestuurlijke opdracht Passend Zorgaanbod gericht op ontwikkeling voorzieningen en op betere samenwerking (Corina van Ipenburg – mondeling)

Impulsen geven aan de lokale samenwerking
mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

6. Samenwerking complexe casuïstiek

  • Ontwikkeling aantallen wachtenden (regionaal en bovenregionaal) (Ed Magnee – mondeling)
  • Stand van zaken Doorbraakaanpak/Expertteam (Jacques van de Ven/An Theunissen – mondeling)

7. Rondvraag
 

Notulen Bestuurlijke ontwikkeltafel 20 april 2022