12 mei 2021

Agenda Bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Datum: woensdag 12 mei 2021
Tijd: 09:00 – 11:00 uur
MS Teams

Voorzitter: Steven van Die – regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris: Ed Magnée – directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist: Patricia Baldee 

Agenda
1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Vaststellen notulen 10-3-2021 (bijlage)
3.    Mededelingen en zorgpunten (mondeling)
       a.    ROAZ - werkwijze agressie en aangifte tijdens Covid-crisis

Zicht houden op de actualiteit
door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te stimuleren

4.    Stand van Zaken Covid-19
a. Informatieronde (mondeling)
b. Overleg met samenwerkingsverbanden van het onderwijs, aanbieders, JBW en Stichting Jeugdteams (actie An Theunissen - bijlage 1, bijlage 2).

5.    Overzicht buitenregionale plaatsingen
a. Wat is het zorgpakket wat geleverd wordt en welke keuzes zijn er in het verleden gemaakt? (Coördinatie Marlies Michels).
b. Welke behoefte aan woonvoorziening met zorg is er in deze regio? Is het gecontracteerde aanbod onvoldoende? Hoe gaan we aan de ontwikkeltafels de opbouw en afbouw van voorzieningen vormgeven? (Actie Ed Magnée - bijlage 1, bijlage 2)

Sturing geven aan de ontwikkelambities
door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels), randvoorwaarden in te vullen, en belemmeringen weg te nemen

6.    Toelichting Inkoopproces – vereenvoudigde procedures
a. Planning ontwikkeltafels (mondeling)

Impulsen geven aan de lokale samenwerking 
mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

7.    Samenwerking complexe casuïstiek
a. Welke vorm van samenwerking is nodig om tot een oplossing te komen? Dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering verder voorbereid, onder meer met een advies namens de aanbieders. (coördinatie An Theunissen - bijlage)

8.    Rondvraag

Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 12 mei 2021