12 januari 2022

Agenda Bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Datum: woensdag 12 januari 2022
Tijd: 09.00 – 11.00 uur
MS Teams

Voorzitter:     Steven van Die – regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris:    Ed Magnée – directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist:        Gülay Özdal 

Agenda
1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Vaststellen notulen 3-11-2021 (bijlage 1)
3.    Mededelingen (mondeling)

Zicht houden op de actualiteit
door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te stimuleren

4.    Stand van Zaken Covid-19
a. Resultaten Covid-onderzoek samenwerkingsverbanden onderwijs, aanbieders, JBW en Stichting Jeugdteams  tussentijdse resultaten van het pragmatische covid onderzoek (bijlage 2). 

Sturing geven aan de ontwikkelambities
door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels), randvoorwaarden in te vullen, en belemmeringen weg te nemen.

5.    Stand van zaken Inkoopproces 
a.    Toelichting op Normenkader 2022 (Corina van Ipenburg/Ed Magnee - mondeling)
b.    Thema’s aan ontwikkeltafels (Corina van Ipenburg/Ed Magnee – mondeling)

Impulsen geven aan de lokale samenwerking
mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

6.    Plan van Aanpak regio ZW – GI’s
a.    Stand van Zaken inspectierapport Passende Zorg regio ZuidWest – bewindsliedenoverleg 14/1 (mondeling Steven van Die/Ed Magnee)

7.    Samenwerking complexe casuïstiek
a.    Stand van zaken – actuele ervaringen uit Expertteam (Jacques van de Ven/An Theunissen - mondeling)

8.    Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming    
a.    Regionaal programma Veilig Opgroeien is Teamwerk 2022 (Ed Magnee – Mondeling)

9.    Rondvraag
 

Notulen Bestuurdersoverleg Jeugdhulp d.d. 12 januari 2022