Privacyverklaring Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Privacy beleid Drechtsteden
De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-96692.html).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat (u) deze gegevens aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens over u, omdat in de Jeugdwet taken zijn opgenomen voor gemeenten die kunnen leiden tot het verwerken van persoonsgegevens:
- De toeleidingstaak (toegang)
- De jeugdhulpplicht
- Het doen van een verzoek aan de raad voor de kinderbescherming
- De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering
- De financiering van de jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hieronder genoemde grondslagen.

Toestemming U heeft toestemming gegeven
Overeenkomst Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen
Wettelijke verplichting De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting
Vitaal belang Als de gegevensverwerking noodzakelijk is ter bestrijding van een ernstig gevaar voor de gezondheid van de betrokkene of een andere persoon.
Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang Als de gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die het welzijn van inwoners beschermt.
Gerechtvaardigd belang Ter bescherming van personen en goederen

Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies
Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via  contact@jeugdzhz.nl.