Andere organisaties

Crisisdienst

U kunt contact opnemen met een crisisdienst in geval van een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor een jeugdige, door bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, fysiek geweld of seksueel misbruik of als een ouder of jeugdige acuut psychiatrische hulp nodig heeft.
Acute psychiatrische crisis

Binnen kantoortijden (09.00 - 17.00)

Huisarts

Buiten kantoortijden (17.00 - 09.00)

Huisartsenpost Drechtsteden: 078 6542600

Gorinchem: 0183 646410

Klaaswaal: 0186 576660

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Crisisdienst Zuid-Holland Zuid, tel. 0800-1471

Levensbedreigend noodgeval

112 (brandweer, politie en medische hulpdiensten)
Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige
Binnen kantoortijden (09.00 - 17.00)
Jeugdteam (link naar contactgegevens JT)

Buiten kantoortijden (17.00 - 09.00)
Crisisinterventieteam Jeugdbescherming west: 0800-1471

Veilig Thuis

Bij (een vermoeden van) geweld in huiselijke kring en/ of kindermishandeling kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, voor hulp of advies.

www.vooreenveiligthuis.nl

0800 – 2000

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Met vragen over uw PGB of zorgovereenkomst kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

www.svb.nl/pgb

030 - 264 82 00

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp/ AKJ

Iedere cliënt die vragen, klachten en/of problemen heeft over jeugdhulp, kan ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon. Hiervoor kunt u contact opnemen met het AKJ. Dit is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers kunnen gratis een beroep op het vertrouwenswerk doen.

Het AKJ geeft u informatie en helpt u problemen en klachten op te lossen. Een vertrouwenspersoon staat náást u. Het uitgangspunt is dat u en de jeugdhulporganisatie er samen uitkomen. Als dat niet lukt, dan kunt u uw onvrede kenbaar maken aan de klachtencommissie (en zo nodig in vervolg daarop aan de bezwaarcommissie) van de jeugdhulporganisatie.

Ook daarbij kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen. Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via: 088 - 555 1000
via een mail naar: info@akj.nl of via het contactformulier op de website www.akj.nl en chatten via de website www.akj.nl door te klikken op het chat logo.

Jeugdigen die in een jeugdhulpinstelling wonen en/of behandeld worden, krijgen regelmatig een vertrouwenspersoon op bezoek.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman beantwoordt uw vragen over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag. Ook kunt u terecht bij de Kinderombudsman als u vindt dat er kinderrechten worden geschonden. U kunt dan een klacht of een signaal indienen.

U kunt contact opnemen met de Kinderombudsman via: 0800 – 876 54 32 of via het contactformulier op de website www.dekinderombudsman.nl